Ιδρύεται με την παρούσα πράξη, Σωματείο, η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση και η δράση γενικότερα του οποίου θα διέπονται από αυτό το καταστατικό, καθώς και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της υπόλοιπης σχετικής νομοθεσίας.

Η επωνυμία (τίτλος) του Σωματείου είναι: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

Η επίσημη σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική, στο μέσο έχει το έμβλημα και στη περιφέρειά της γραμμένα τον τίτλο και το έτος ίδρυσης του Συνδέσμου.

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Ο Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία του ή / και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των σχετικών άρθρων του Αστικού Κώδικα.

Ανάπτυξη

 • Συνδρομή στην ανάπτυξη και ανάδειξη της Ελλάδας σαν αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό τουρισμού υγείας, μέσω της εφαρμογής του Master Plan “…health in GREECE”.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών και τοπικών προορισμών τουρισμού υγείας, με την μορφή συστάδων ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο υγείας.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να απευθύνονται σε ευρύτερη αγορά, μέσα από την αξιοποίηση των 8 «ιδιαίτερα υποσχόμενων μορφών» τουρισμού υγείας: Ιατρικός Τουρισμός, Οδοντιατρικός Τουρισμός, Ιαματικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας, Τουρισμός Τοπικής Κουζίνας (Τουρισμός Διατροφικά Ισορροπημένης Τοπικής Κουζίνας), Αθλητικός Τουρισμός, Προσβάσιμος Τουρισμός, Υποβοηθούμενη Τουριστική Κατοικία.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συγκρότησης/ολοκλήρωσης των ενδιαφερόμενων που ανήκουν στην πλευρά της «προσφοράς», Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο των 8 Τομέων.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της υιοθέτησης και εφαρμογής της Ελληνικής έκδοσης του «Δορυφορικού Λογαριασμού Τουρισμού Υγείας», με σκοπό την επίτευξη «πραγματικών αριθμών» για να προσδιοριστεί το οικονομικό αντίκτυπο του Τουρισμού Υγείας.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της υιοθέτησης και εφαρμογής (από τους πάροχους), του θεσμού της ασφάλισης ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 • Η παροχή συστηματικής και δομημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την ίδρυση παραρτήματος «Διεθνούς Ακαδημίας Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα».
 • Μετάφραση στα Ελληνικά του λεξικού «Health Tourism Dictionary».

Επαγγελματική Αποκατάσταση και Απασχόληση

 • Η παροχή συμβουλών και καθοδήγηση, σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, απασχόληση και ανεύρεση εργασίας.
 • Εισαγωγή του θεσμού πρακτικής άσκησης.

Προώθηση και Μάρκετινγκ (Προορισμών, Παρόχων και Υπηρεσιών)

 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό την απευθείας επαφή με τους διεθνείς καταναλωτές υγείας:
 • Μόνιμες ηλεκτρονικές εκθέσεις
 • Ιστότοπους & Ιστοσελίδες
 • Δημοσιεύσεις ηλεκτρονικές και έντυπες
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών
 • Προώθηση του τουρισμού υγείας, των Ελληνικών ιαματικών πηγών, του ιατρικού τουρισμού, του οδοντιατρικού τουρισμού, μέσω των αντιστοίχων οδηγών.

Συμμαχίες και Συμμετοχή σε Διεθνείς Πρωτοβουλίες και Σχήματα

 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη, των ενδιαφερόμενων Ελλήνων, να συμμετάσχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες και σχήματα.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη ανάπτυξης διεθνών συμμαχιών μεταξύ προορισμών και παρόχων.

Επένδυση

Ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών, που έχουν σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων.

Κινητοποίηση και ενθάρρυνση της συμπαράστασης του Απόδημου Ελληνισμού

Κινητοποίηση και ενθάρρυνση της συμπαράστασης του Απόδημου Ελληνισμού μέσω «αποστολών» και ιστοσελίδων, με σκοπό οι Έλληνες του εξωτερικού, μέσα στο πλαίσιο της «υγείας», να συνδράμουν σαν: πρέσβεις καλής θέλησης, καταναλωτές, πάροχοι, χορηγοί, επενδυτές.

Οργάνωση και Συμμετοχή σε Συνέδρια και Εκθέσεις

 • Oργανώνει το ετήσιο συνέδριο “health in GREECE” Convention, φιλοξενεί με την συμπαράσταση του κράτους διεθνή συνέδρια και εκθέσεις σχετικές με το θέμα «Τουρισμός Υγείας», συμμετέχει σε συνέδρια και εκθέσεις στο εξωτερικό.
 • Φροντίζει για τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη του τουρισμού υγείας και της συμβολής αυτού στην Εθνική Οικονομία.
 • Ενημερώνει τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τουρισμό υγείας και το καταναλωτικό κοινό.
 • Αναλαμβάνει τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των μελών του.
 • Εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα μέλη του Συνδέσμου.
 • Συμμετέχει σε οργανώσεις, συλλόγους επιμελητήρια, ενώσεις και εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
 • Παρέχει επιστημονική, οργανωτική, ή διοικητική στήριξη και βοήθεια (τεχνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, οργανωτικές κλπ. συμβουλές και γνωμοδοτήσεις) που αφορούν ή/και συμβάλλουν στην προαγωγή του τουρισμού υγείας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
 • Καλλιεργεί σχέσεις, του ίδιου και των μελών του, με παρεμφερή Σωματεία ή Συλλόγους και μέλη τους, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και τη συνεργασία τους στα ζητήματα του τουρισμού υγείας.
ΜΕΣΑ

Η επιδίωξη της επίτευξης των σκοπών του Συνδέσμου, γίνεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως με διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις έντυπες ή μέσω διαδικτύου, με κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκδηλώσεις ενημέρωσης, ενεργώντας συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, σωματεία ή συλλόγους και τοπικές ή κρατικές αρχές.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Πάρεδρα, Επίτιμα, Δόκιμα.

Τακτικά Μέλη

Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού υγείας ή που έχουν έννομο συμφέρον σε αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, τακτικά μέλη μπορούν να είναι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν σχέση με την υγεία και που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες του τουρισμού υγείας Ιατρικός Τουρισμός, Οδοντιατρικός Τουρισμός, Ιαματικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας, Αθλητικός Τουρισμός, Τουρισμός Τοπικής Κουζίνας, Προσβάσιμος Τουρισμός, Τουρισμός Υποβοηθούμενης Διαβίωσης. Επίσης, τακτικά μέλη μπορούν να είναι πάροχοι υπηρεσιών και προϊόντων που υποστηρίζουν τον τουρισμό υγείας.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου αποκτούν την ιδιότητα τους ως τακτικά μέλη, αυτοδικαίως με μόνη τη συμμετοχή τους στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου και με την υπογραφή της Ιδρυτικής του Πράξης.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από  αίτηση του ενδιαφερομένου.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτή, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.

Τα μέλη του Συνδέσμου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου, αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

Έκτακτα Μέλη

Έκτακτα μέλη μπορεί να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Πάρεδρα Μέλη

Πάρεδρα μέλη, εγγράφονται οι φίλοι του Σωματείου, αυτοί που αποδέχονται τους σκοπούς του και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Σωματείου.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη, ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών, στην οικονομική ενίσχυση και στην υλοποίηση του σκοπού του Σωματείου.

Τα πάρεδρα, τα επίτιμα και τα έκτακτα μέλη, δεν δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου, έχουν όμως δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

Δόκιμα Μέλη

Δόκιμα μέλη, μπορούν να γίνουν φοιτητές που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και των οποίων οι σπουδές (πτυχιακές ή μετα-πτυχιακές) έχουν σχέση με τον Τουρισμό ή την Υγεία. Τα δόκιμα μέλη, έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η διαδικασία εγγραφής τακτικών μελών είναι η ακόλουθη:

 • Το υποψήφιο νέο μέλος, υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες για την άσκηση, με συνηγορία δύο (2) τακτικών μελών του Συνδέσμου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απορρίψει την εγγραφή του υποψηφίου νέου μέλους, εάν: α) το υποψήφιο νέο μέλος δεν μπορεί να αποδείξει ότι πληροί τους όρους των σχετικών άρθρων του παρόντος, β) το υποψήφιο νέο μέλος δεν τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς, που τίθενται με τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Δεοντολογίας και δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να τους τηρήσει στο μέλλον, ή ότι παραβαίνει νόμους ή άδειες και εγκρίσεις των Ελληνικών Αρχών, κατά τρόπο ώστε η συμμετοχή του στον Σύνδεσμο να έχει δυσμενή επίδραση στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων συμβούλων, για την εγγραφή νέων μελών και ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο συμβούλου.
Δικαιώματα Μελών – Αποχώρηση – Διαγραφή

Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συνδέσμου, να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών αυτού, να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συνδέσμου, να αποχωρούν από το Σύνδεσμο ελεύθερα.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο με απλή γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Μέλη του Συνδέσμου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Αποβολή μέλους επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Το μέλος που αποβάλλεται έχει δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο Πρωτοδικών, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η απόφαση, εφόσον η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του.

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου, να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου, να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής και συνδρομής τους στο Σωματείο.

Παράβαση της Νομοθεσίας για τα Σωματεία
 • Κάθε παράβαση της νομοθεσίας για τα σωματεία, ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόμενη ποινική ή άλλη κύρωση, καθώς και κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Κανόνων Δεοντολογίας, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Συνδέσμου και επισύρουν προσωρινή αποβολή ή οριστική αποβολή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.
 • Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων. Κατά της απόφασης περί οριστικής αποβολής, δύναται να ασκηθεί η προσφυγή του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.
 • Η διαγραφή των μελών, χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν καθυστερεί η καταβολή της συνδρομής, πέραν του έτους, εμφανίζεται συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, παραβιάζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που αφορά στα Σωματεία και του Καταστατικού.
 • Ο διαγραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.
 • Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται, πριν περάσει έτος, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

Πόροι του Συνδέσμου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

Τακτικοί πόροι είναι τα εισοδήματα από την περιουσία του Συνδέσμου και οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών του, τα ποσά των οποίων θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να αυξομειώνονται τα ποσά δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών, η απόφαση αυτή όμως του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να τεθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Μέλη τα οποία καθυστερούν τη συνδρομή τους για χρονικό διάστημα πέραν, των δώδεκα μηνών, διαγράφονται από τον Σύνδεσμο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση 30 τουλάχιστον ημερών πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη τα οποία διεγράφησαν για τον παραπάνω λόγο, δικαιούνται να επανέλθουν στον Σύνδεσμο, κατόπιν αιτήσεως τους, εφαρμοζομένων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των σχετικών διατάξεων του παρόντος και του Αστικού Κώδικα.

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που χορηγούνται εκουσίως από τα μέλη ή καθορίζονται υποχρεωτικά από την Γενική Συνέλευση, ή δωρεές, κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο του Συνδέσμου.

Στους πόρους του Συνδέσμου συμπεριλαμβάνονται επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, κι άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης επιχορηγήσεις από Ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα εξωτερικού και κάθε έσοδο το οποίο προέρχεται με νόμιμο τρόπο.

Το Σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ικανά προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και 7 (επτά) μέλη, το ένα εκ των οποίων, αναλαμβάνει την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Σωματείου. Τα έντεκα μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, μεταξύ των τακτικών μελών του, μαζί με τρία αναπληρωματικά μέλη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4). Όταν ένα μέλος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος, κατά την σειρά της εκλογής του.

Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Οργανωτικού Γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα, για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του.

Στην αρχή κάθε συνεδρίασης, αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών και καταχωρίζονται στα βιβλία των πρακτικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για την απαρτία απαιτείται το ήμισυ πλέον ενός των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα οποία τα έντεκα (11) μέλη απαιτείται να παρίστανται αυτοπροσώπως, μεταξύ δε αυτών να περιλαμβάνεται ή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εγκύρως εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το παρόν και το νόμο, μέχρι την συμπλήρωση της θητείας του, ακόμη και αν μέλος ή μέλη του παραιτηθούν, αποχωρήσουν, αποθάνουν, ή άλλως πως εκλείψουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα απομένοντα μέλη αρκούν για την συγκρότηση απαρτίας. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει σε ειδική συνεδρίαση νέο Πρόεδρο μεταξύ των Μελών του. Εάν εκλείψουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε τακτικό ή ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου, δικαιούται να ζητήσει, από το αρμόδιο δικαστήριο, τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει σε αρχαιρεσίες, όπως ορίζει το παρόν καταστατικό.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να παραστεί αυτοπροσώπως σε κάποια συνεδρίαση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί κατά αυτήν, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξουσιοδοτεί με ειδική προς τούτο επιστολή. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με έγγραφες προσκλήσεις, που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε τελείως έκτατες περιπτώσεις, που κρίνονται κατά περίπτωση, τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς λόγους και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη της κάθε συνεδριάσεως.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους, τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και η σχετική απόφαση έχει ληφθεί δια περιφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προπαρασκευάζει και εκτελεί τις αποφάσεις της, επιδιώκει την μελέτη και τη λύση, και μέσω ακόμη της δικαστικής οδού, των υποθέσεων που του ανατίθενται, εκλέγει και διορίζει κάθε εντολοδόχο, διορίζει με απόφασή του πληρεξουσίους, με ειδικές κάθε φορά εντολές και τους ανακαλεί.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, που λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, καταρτίζονται και εγκρίνονται κανονισμοί με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 • στην οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου
 • στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών
 • στην οργάνωση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, Διευθυντή του Συνδέσμου (που μπορεί να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και τους λοιπούς τυχόν υπαλλήλους του, κανονίζει τους μισθούς και τα καθήκοντα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει όλες εν γένει τις δαπάνες του Συνδέσμου και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα, για την τοποθέτηση και εξασφάλιση των κεφαλαίων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενασκεί κάθε αγωγή του Συνδέσμου και αποφασίζει για την τυχόν αναγνώριση ορισμένης επίδικης απαιτήσεως τρίτου κατά του Συνδέσμου, την κατάργηση ορισμένης δίκης δια παραιτήσεως ή συμβιβασμού και την συνομολόγηση διαιτησίας ορισμένης διαφοράς προς τρίτους του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε εξουσία για τη διοίκηση του Συνδέσμου και γενικά, διοικεί τον Σύνδεσμο, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και του παρόντος Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
 • Αποφασίζει την εγγραφή των μελών, καθώς και την διαγραφή τους.
 • Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 • Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
 • Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές, για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
 • Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου, Επιτροπές, για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
 • Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
 • Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 • Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
 • Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά, που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (6/11) και σε περίπτωση που, σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
 • Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου, ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
 • Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 • Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
 • Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
 • Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.
 • Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) ή ενημερωτικού υλικού
 • Προτείνει τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Σωματείου, στην Γενική Συνέλευση.
 • Επιλαμβάνεται κάθε θέματος, που σχετίζεται με το Σωματείο.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, αποτελούμενες από μέλη με ειδικές γνώσεις, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλείς των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση, θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές, βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου, να συγκροτήσει ειδικά Συμβούλια, τα οποία τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του και ενεργούν κατά εντολή και για λογαριασμό του. Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των συμβουλίων δύναται να καθορισθεί και με εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και Διοικητικής Αρχής και έναντι κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζει τις εργασίες του Συνδέσμου, επιβλέπει στην εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τις παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες και κάθε έγγραφο για λογαριασμό του Συνδέσμου, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών και γενικά πράττει οτιδήποτε αφορά στην κανονική διεξαγωγή όλων των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος:

 • Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
 • Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 • Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση, αποφασίσει διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
 • Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
 • Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, εισπράξεων και τις επιταγές.
 • Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
 • Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
 • Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
 • Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
 • Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.
Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του, παρίσταται υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την εν γένει εποπτεία των γραφείων του Συνδέσμου, συντάσσει και προσυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάει την σφραγίδα στα αρχεία του Συνδέσμου, τηρεί το μητρώο των Μελών, επιβλέπει τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, συντάσσει την έκθεση που περιέχει την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συνδέσμου.

Ο Γενικός Γραμματέας:

 • Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.
 • Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Σωματείου.
 • Φυλάττει το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
 • Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και τις προσκλήσεις του Σωματείου.
 • Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Σωματείου.
 • Τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου.
 • Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 • Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
 • Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.
Ταμίας
 • Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
 • Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις, βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου.
 • Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στην Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο.
 • Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 • Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί επίσης τα στελέχη: α) αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει το Σωματείο, β) φάκελο που περιέχει τις αποδείξεις πληρωμών που ενεργούνται από το Σωματείο, γ) βιβλίο εσόδων-εξόδων και δ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 • Υποβάλλει, κάθε τρίμηνο, συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Καταθέτει, επ’ ονόματι του Σωματείου, εντόκως, σε Τράπεζα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 500 (πεντακόσια) ευρώ.
 • Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Σωματείου. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, επιδεικνύοντας στην τράπεζα ένταλμα με την υπογραφή του, την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή κωλυόμενων αυτών, με τις υπογραφές των αντικαταστατών τους. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες, για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή, χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.
 • Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οργανωτικός Γραμματέας

Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει για την προβολή του Σωματείου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την προώθηση των σεμιναρίων, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ. του Σωματείου.

 • Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται, με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
 • Το οικονομικό έτος του Σωματείου είναι η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
 • Κατά την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να έχει συντάξει απολογισμό, με συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τις αποφάσεις του προηγούμενου οικονομικού χρόνου, ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου, όπου να εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση του Σωματείου και ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών του προηγούμενου οικονομικού χρόνου, καθώς και προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος. Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται προφορικά στη Γενική Συνέλευση.
 • Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου γίνεται από Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται  – δύο τακτικά, με δύο αναπληρωματικά μέλη – για χρονικό διάστημα ίδιο με του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση των μελών. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως, οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά, ενεργείται έλεγχος κατά την λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου, με σχετική έκθεση, που ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
 • Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα, κάθε χρονική στιγμή, να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαίρετα των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Σωματείου και της καταστάσεως των περιουσιακών του στοιχείων.
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, στην ημερήσια διάταξη της οποίας, περιέχεται ως θέμα η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, είναι δυνατόν η γραμματεία του Συνδέσμου, να καταρτίζει και χορηγεί στους ενδιαφερομένους έντυπες δηλώσεις υποψηφιοτήτων.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων, με βάση τις νόμιμα υποβληθείσες υποψηφιότητες και με μέριμνα της γραμματείας του Συνδέσμου παραδίδεται, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, στην Εφορευτική Επιτροπή επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων και φακέλων, καθώς και μια ή περισσότερες ψηφοδόχοι.

Η εκλογή διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία καλεί ονομαστικά τα έχοντα το δικαίωμα του εκλέγειν μέλη του Συνδέσμου, που μετέχουν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση, να εκφράσουν μυστικά την προτίμηση τους, με σταυρό, που θέτουν δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που επιλέγουν. Οι εκλογείς παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο που διανέμεται και ψηφίζουν ρίχνοντας το κλειστό φάκελο, στον οποίο έχουν τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο, στη ψηφοδόχο που έχει ορισθεί. Ψηφοδέλτια που φέρουν περισσότερους από 11 σταυρούς προτίμησης ή δεν φέρουν σταυρό προτίμησης είναι άκυρα. Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, αποσφραγίζεται η ψηφοδόχος, διενεργείται καταμέτρηση και η Εφορευτική Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους, σε ιεραρχική σειρά, με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν.

Επιτρέπεται η ψήφος με εξουσιοδότηση, κατά ανώτατο όριο, για δύο μέλη ανά ψηφοφόρο.

Δεν μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο στην θέση του Προέδρου, για περισσότερες από δύο (2), συνεχείς ή μη, θητείες.

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική έγγραφή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Με δαπάνες του Σωματείου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη.

Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά, για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη, σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, έντεκα (11) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή, κατ’ ανώτατο.

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι έντεκα (11) από αυτούς, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι, από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που πέτυχε, αναδεικνύεται με κλήρωση, που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

Ο πλειοψήσας σύμβουλος, σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση των μελών έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της με συζήτηση. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

Στις Γενικές Συνελεύσεις, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και ένα Ψηφολέκτη, οι οποίοι απαρτίζουν την Εφορευτική Επιτροπή, στις περιπτώσεις αρχαιρεσίας.

Τα μέλη του Συνδέσμου, για να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το Καταστατικό. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα τακτικά και τα ιδρυτικά μέλη ως τακτικά.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά, μεν μια (1) φορά τον χρόνο και μέσα στους έξι πρώτους μήνες του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα του κατά το προηγούμενο έτος και τον προγραμματισμό δράσης του για το επόμενο έτος, καθώς και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, είτε όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι της αιτήσεως τους προς τον Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους, αναφέροντας επίσης τα θέματα προς συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει το ταχύτερο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ακολουθώντας τη διαδικασία, που προβλέπεται από το σχετικό άρθρο.

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλι,ο με συστημένες επιστολές ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στα τακτικά μέλη, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης, σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας. Επίσης πρέπει να καθορίζεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, εφ’ όσον περιλαμβάνεται θέμα εκλογής.

Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:
 • Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
 • Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
 • Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από 5000 (πέντε χιλιάδες ευρώ).
 • Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών.
 • Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 • Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
 • Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
 • Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
 • Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπο, ο οποίος κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

Τα μέλη του Συνδέσμου εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις ως εξής:

Οι μεν ατομικές επιχειρήσεις από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, οι δε Εταιρείες, Σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, που ορίζεται από τη διοίκησή τους. Κάθε εκπροσώπηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κανένας όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερες από μία ψήφους, εκτός εάν ο ίδιος είναι τακτικό μέλος, οπότε δικαιούται και της δικής του ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, κατά την αυτή ώρα και στον αυτό τόπο, άνευ προδικασίας και προσκλήσεως και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, εκλογή αντιπροσώπων σε ένωση, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση και ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή, καθώς και σε ότι άλλο ορίζει ο νόμος σχετικά, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Μελών λαμβάνονται δια ονομαστικής κλήσεως, ουδέποτε όμως δια βοής.

Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Σωματείου, γίνονται κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής, από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών ή εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των ψηφισάντων μελών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Επιτροπής και παραδίνεται από τον Πρόεδρό της, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, σε κάθε μέλος του, μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της σχετικής περί αυτού αιτήσεως.

Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.

Όταν απαιτείται η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή, η οποία μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ούτως ώστε η ψηφοφορία να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.

Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, παίρνει από αυτήν τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνος του στην κάλπη, που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως 11 σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία.

Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από τον φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διακριτικά σημεία.

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφο δήλωση του υποψηφίου. που κατατίθεται στο Σωματείο. τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Με δαπάνες του Σωματείου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις, που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως, επί του θέματος, λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, δύναται να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο των γραφείων του Συνδέσμου, με τον τίτλο του Διευθυντή του Συνδέσμου, καθώς και όλο το λοιπό αναγκαίο προσωπικό των γραφείων και να κανονίζει τα της αμοιβής τους. Ο Διευθυντής του Συνδέσμου, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται, εποπτεύει και διευθύνει το προσωπικό των γραφείων του Συνδέσμου, καθορίζει το ωράριο εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας και οργανώνει το προσωπικό, ώστε να παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό του. Η τροποποίηση ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από απόφαση αυτής, που λαμβάνεται με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος (άρθρο 99 ΑΚ).

Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου, μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Οι Κανονισμοί αυτοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:
 • Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, έκτακτα, επίτιμα).
 • Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.
 • Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων
 • Δελτία Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής
 • Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, εκδίδουν, υπό τη σφραγίδα του Συνδέσμου, επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα, από τα προαναφερθέντα βιβλία.

Εάν παραστεί ανάγκη τήρησης και άλλων βιβλίων, αυτά δύναται να τηρηθούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό λύνεται και ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 16 συνολικά άρθρα, διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ’  άρθρο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη, στην ιδρυτική συνέλευση, που έγινε την 17.6.2015 στην Αθήνα και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη.