Ορισμός

“Υπηρεσίες οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας (σε αντίθεση με την ασθένεια – ή unwellness) και περιλαμβάνουν ταξιδιωτική εμπειρία”.

Εύρος

Ο ορισμός επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν την υγεία και περιλαμβάνονται στον τουρισμό ευεξίας και ως εκ τούτου μπορεί να δεχθεί κριτική καθώς μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα και τίποτα συγκεκριμένο. Έτσι λοιπόν προτείνεται η αναφορά σε “Προγράμματα Ευεξίας”, τα οποία θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένα και να έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους (και να έχουν “τεκμηριωμένη” και “μετρήσιμη” αποτελεσματικότητα). Είναι πλέον αρκετά διαδεδομένα τα προγράμματα “ευεξίας στο χώρο εργασίας” και τα προγράμματα “Executive Wellness”.