Oι έξυπνες πόλεις

Oι έξυπνες πόλεις

Deal News – Tourism Insider

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Oι έξυπνες πόλεις ως συστήματα καινοτομίας και τεχνολογίες πληροφορίας στην ανάπτυξη των πόλεων δημιουργούνται από τη συνένωση τοπικών συστημάτων καινοτομίας που λειτουργούν μέσα στις πόλεις (τεχνολογικές συνοικίες, τεχνολογικά πάρκα, πόλοι καινοτομίας, clusters) με ψηφιακά δίκτυα και εφαρμογές της κοινωνίας της πληροφορίας με περιβαλλοντική αντίληψη. Σε συνδυασμό με την ανθρώπινη ευφυία του πληθυσμού των πόλεων, την συλλογική των θεσμών καινοτομίας και την τεχνητή των ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών.

H έννοια της «έξυπνης πόλης» συγχέεται αφενός με τις ψηφιακές αναπαραστάσεις των πόλεων, ως ψηφιακές πόλεις, (digital city και cyber city) και αφετέρου ως μεταφορική. Xρήση του όρου ως κοινός τόπος ποικίλων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών επί των λειτουργιών των πόλεων, ως intelligent city, όπου περιλαμβάνονται οι έννοιες (invisible city, information city,wired city, telecity, knowledgebased city, virtual city,electronic communities, electronic spaces, flexicity, teletopia, cyberville, etc. στις περισσότερες από τις οποίες λείπουν στοιχεία ευφυΐας.

Oι έξυπνες πόλεις ή ευφυείς κοινότητες (smart-intelligent cities) αποτελούν τμήμα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για μετάβαση στην κοινωνία και οικονομία της γνώσης, καθόσον βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δημιουργικότητας, μάθησης και καινοτομίας. Oι ευφυείς κοινότητες αντιπροσωπεύουν τις έξυπνες πόλεις ως αποτέλεσμα συνδυασμού ανθρωπίνων ικανοτήτων, θεσμών μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας, που οδηγεί σε νέες λειτουργίες των πόλεων, όπως στρατηγική ευφυ?α, μεταφορά τεχνολογίας,καινοτομία και ψηφιακή παροχή υπηρεσιών.

Oι κυβερνοπόλεις (cyber digital cities) αντιμετωπίζουν τις έξυπνες πόλεις ως πρόβλημα ψηφιακής δικτύωσης, αισθητήρων, intelligent agents, και αυτοματοποίησης της συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας.

Oι έξυπνες πόλεις βασίζονται αφενός στο σύστημα καινοτομίας (τοπικό/περιφερειακό), το οποίο καθοδηγεί την ανάπτυξη γνώσεων και τεχνολογιών στους οργανισμούς της περιοχής όπως επιχειρήσεις,πανεπιστήμια,τεχνολογικά κέντρα, θερμοκοιτίδες κ.α και αφετέρου στις ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης πληροφο-

ρίας και γνώσεων, που διευκολύνουν την πληροφόρηση,την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, τη μεταφορά και εφαρμογή τεχνολογιών και τη συνεργασία στην καινοτομία.

Tα Smart Communities είναι τυπικές κυβερνοπόλεις (cyber cities), δημιουργούν ένα ψηφιακό χώρο, πάνω σε μια δικτυακή υποδομή, που προσφέρει υπηρεσίες διακυβέρνησης στον πληθυσμό της πόλης, με έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία και στον τρόπο που συνδέεται με τον φυσικό χώρο της πόλης.

Oι Intelligent Communities παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος μέτρησης που επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση του «βαθμού ευφυΐας» μιας πόλης με σημαντική συμβολή στη διασύνδεση της έννοιας της ευφυούς κοινότητας αφενός με την κοινωνία της πληροφορίας και αφετέρου με την οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας.

H ευφυής πόλη είναι ένα τριεπίπεδο περιοχικό σύστημα καινοτομίας που συνθέτει ανθρώπινες ικανότητες και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, θεσμούς τεχνολογικής μάθησης, και ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να μεγιστοποιείται η ικανότητα καινοτομίας της πόλης σε ένα σύστημα τρίτης γενιάς.

Tο πρώτο επίπεδο βάσης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες έντασης-γνώσεων της πόλης, δηλαδή δραστηριότητες μεταποίησης και υπηρεσιών που αυτοοργανώνονται σε συστάδες (clusters), η εγγύτητα δε σε φυσικό χώρο είναι το άμεσο συνδετικό στοιχείο για ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής και καινοτομίας που βασίζονται στην εξειδίκευση,την ατομική δημιουργικότητα, και τη συνεργασία μέσα στο cluster το οποίο συνδέεται άμεσα με την ευφυΐα,εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα τους ως μία δημιουργική τάξη πολιτών.

Tο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τους θεσμικούς μηχανισμούς κοινωνικής συνεργασίας για μάθηση και καινοτομία όπως στρατηγικής πληροφόρησης,συγκριτικής αξιολόγησης,χρηματοδότησης κινδύνου,μεταφοράς τεχνολογίας συνεργατικής ανάπτυξης νέων προϊόντων και βασίζεται στη συλλογική ευφυΐα του πληθυσμού της πόλης.

Tο τρίτο επίπεδο ως δημόσιο σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας περιλαμβάνει τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης της καινοτομίας,τα οποία δημιουργούν ένα εικονικό περιβάλλον χειρισμού της πληροφορίας και των γνώσεων και αναφέρεται σε σύστημα τεχνητής ευφυΐας που είναι στη διάθεση του πληθυσμού της πόλης για να υποστηρίξει τόσο τις ατομικές επιλογές του, όσο και τη συλλογική επικοινωνία και συνεργασία.

H ψηφιακή διάσταση των έξυπνων πόλεων ως ευρυζωνικό δίκτυο με 5G και οπτικές ίνες, περιλαμβάνει τις e-Tεχνολογίες, την eKαινοτομία, την Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την e-Διακυβέρνηση, την Aπεικόνιση-Προβολή και την e-Πληροφόρηση.

Oι έξυπνες πόλεις στην πραγματική τους διάσταση είναι θέμα ανθρώπινων ικανοτήτων, θεσμών και ψηφιακών υπηρεσιών στο πεδίο της μάθησης, γνώσης και καινοτομίας, όπου περιλαμβάνονται οι προκλήσεις σχεδιασμού έξυπνων πόλεων με τις μεθόδους και τις τεχνικές διασύνδεσης της ανθρώπινης και της τεχνητής ευφυΐας που διαθέτει μία πόλη ή περιφέρεια.

Τηλεκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες

Τηλεκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Η πανδημία του κορωνοïού δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική ισορροπία των Ελλήνων καθόσο ο παρατεταμένος εγκλεισμός σε συνδυασμό με την οικονομική αβεβαιότητα για το αύριο οξύνει ακόμα περισσότερο τα άγχη και τις φοβίες των πολιτών.

Η συνέχιση του εγκλεισμού και κατά συνέπεια η απουσία των φοιτητών και μαθητών απο τη δια ζώσης διδασκαλία κλονίζει τόσο την ποιότητα της μετάδοσης και λήψης ολοκληρωμένης γνώσης όσο και την ψυχοσύνθεση της προσωπικότητας όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή τη διαδικασία.

Οι νέοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με τη φυσιολογική ψυχολογική κούραση έως και εξάντληση που έχουν υποστεί, απομακρύνονται σταδιακά από κάθε κίνητρο για τη συμμετοχή τους στα δρώμενα της αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας και γίνονται παθητικοί ακροατές μαθημάτων ενώ ενίοτε ζητούν βοήθεια από ψυχολόγο.

Με την πανδημία και την τηλεκπαίδευση μέσα από πρωτόγνωρες και ταχύτατες διαδικασίες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναδείχθηκε σε κύριο εργαλείο μάθησης,ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται η εκπαιδευτική διαδικασία να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη – Artificial Intelligence (A.I.), τους αλγόριθμους, την επηυξημένη εικονική πραγματικότητα και τη μηχανική μάθηση.

Η ενσωμάτωση των εφαρμογών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην εκπαίδευση είναι μη αναστρέψιμη και δεν επιτρέπει ώσμωση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών για βιωματική μάθηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών, ενώ ηθικά διλήμματα προκύπτουν από τη συγκέντρωση και τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών από άτομα και εταιρείες που πρέπει να ελέγχονται για τον τρόπο που τις χρησιμοποιούν.

Η A.I. χρησιμοποιεί με μεγάλη επιτυχία και σημαντική αποδοχή ευφυή συστήματα εκμάθησης και αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στην επίδοση και συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων, δίνοντας την ευκαιρία σε καθηγητές και μαθητές να αξιοποιήσουν ουσιαστικότερα τον εκπαιδευτικό χρόνο. Περαιτέρω η βαθμολόγηση των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής γίνεται αυτόματα, αξιολογώντας τα χειρόγραφα των μαθητών ενώ οι δυνατότητες μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο και σε διαφορετικές γλώσσες καθιστούν μελλοντική πραγματικότητα την παγκόσμια σχολική τάξη.

Η A.I. σε ατομικό επίπεδο αναπτύσσει τη φαντασία και δημιουργικότητα του εκπαιδευόμενου, επιταχύνει τη μάθηση, ενεργοποιεί νέες τεχνολογίες, χαρτογραφεί την εκπαιδευτική διαδικασία, εντοπίζει δυσκολίες και παρέχει λύσεις, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της διδασκαλίας με εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου.

Η A.I. σε κοινωνικό επίπεδο μειώνει το κόστος της εκπαίδευσης, αναβαθμίζει την ποιότητά της και την καθιστά προσβάσιμη σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, κυρίως σε άτομα με ειδικές δεξιότητες, σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, σε μειονότητες και σε μετανάστες, ενώ παγκοσμίως καταπολεμά τον αναλφαβητισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμβάλλει στη δημοκρατικοποίηση του αγαθού της εκπαίδευσης και διασφαλίζει τη Δια Βίου Μάθηση. Εικονικοί γνωσιακοί δάσκαλοι στην τηλεκπαίδευση αξιοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες των μαθητών, ενώ προσαρμόζουν την εκπαιδευτική ύλη και τα τεστ στις δεξιότητες τους και παρέχουν λύσεις για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση, επισφραγίζοντας την διεπιστημονικότητα.

Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας είναι συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στον  εκπαιδευτή. η δε ανάπτυξή τους απαιτεί στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς ερευνητές, για επιτυχή σύζευξη ανθρώπου και μηχανής και όχι την αντικατάσταση του καθόσο βασικός πυλώνας της μάθησης πρέπει να είναι η ανθρώπινη επαφή και το πρότυπο που εμπνέει ο εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο, με τα έργα, τις ιδέες, το ήθος και τη συμπεριφορά του.

Η big data analysis είναι σημαντικό εργαλείο στην υπολογιστική γλωσσολογία που αφορά τον διεπιστημονικό τομέα της γλωσσολογίας, καθόσο η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου απαιτεί καλή χρήση ξένων γλωσσών με κύκλο εργασιών 23,5 δις δολ. το 2009, 49,6 δις δολ. το 2019, και με πρόβλεψη 56,18 δις δολ. το 2021.

Η Ε.Ε συνδέει άρρηκτα το μέλλον των πολιτών της Ευρώπης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών συνδεσιμότητας και διαχείρισης δεδομένων με ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων εκτιμώντας ότι θα επιφέρουν, μέχρι το 2035, αύξηση της παραγωγικότητας έως 37%, ενώ οι ΗΠΑ θα έχουν αύξηση 48% μέχρι το 2022 και η Κίνα έχει επενδύσει τουλάχιστον 1 δις δολ.

Η επιτυχής τηλεκπαίδευση των πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση της μετάβασης της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας πολιτών με το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακού πολίτη» (e-citizen) στα πλαίσια της Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και τη συνδρομή της τεχνολογίας 5G σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα (2.0.).

 

 Ιαματικός Τουρισμός και Δερματοπάθειες

 Ιαματικός Τουρισμός και Δερματοπάθειες

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 14 Μαίου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 Ιαματικός Τουρισμός και Δερματοπάθειες

Η Ιαματική Ιατρική είναι συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος της Κλασικής Ιατρικής και επομένως πρέπει να συνδυάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι θεράποντες ιατροί έχοντας στο θεραπευτικό τους οπλοστάσιο τα προϊόντα της σύγχρονης φαρμακοβιομηχανίας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της καινοτόμου έρευνας πάνω στα φάρμακα, θα πρέπει να προσεγγίζουν συμπληρωματικά και όχι απαξιωτικά, τα επιστημονικά αποτελέσματα της έρευνας της Ιαματικής Ιατρικής προς όφελος πάντα των ασθενών, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η Iαματική Yδροθεραπεία είχε εμπειρική υπόσταση, με τη βοήθεια, όμως, της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της θερμικής, μηχανικής, χημικής δράσης αλλά και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των μεταλλικών ιόντων, ιχνοστοιχείων, σπάνιων αερίων, αναδείχθηκε ως συμπληρωματική ολιστική θεραπεία.

Ψωρίαση: η  εξωτερική υδροθεραπεία, η πηλοθεραπεία και η θαλασσοθεραπεία ευεργετούν όλες τις μορφές της ψωρίασης καθόσο τα απορροφούμενα από το δέρμα, υδρόθειο και ραδόνιο, ασκούν αντιφλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική και κερατολυτική δράση..

Ενδογενής δερματίτιδα (ατοπική δερματίτιδα – έκζεμα, σμηγματορροική δερματίτιδα, εντοπισμένη νευροδερματίτιδα, δυσιδρωσική δερματίτιδα) και εξωγενής δερματίτιδα (δερματίτιδα εξ επαφής, αλλεργική ή/και τοξική): με την Ιαματική Υδροθεραπεία πολλοί ασθενείς βελτιώνονται, καθόσον η κερατίνη στοιβάδα ενυδατώνεται, ενώ απομακρύνονται τοξικές ουσίες και προϊόντα μεταβολισμού.

Κνύζες (κνύζα κορμού, κνύζα αιδοίου, κνύζα πρωκτού, κνύζα γεννητικών οργάνων, γεροντική κνύζα και κνύζα λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας): ο κνησμός, που βελτιώνεται με τη λήψη ιαματικού λουτρού ή ψεκασμό με ιαματικό νερό, λόγω ενυδάτωσης της κερατίνης στοιβάδας.

Ακμή και ροδόχρους νόσος: οι αντιμικροβιακές, κερατολυτικές και αντισηπτικές ιδιότητες των θειούχων ενώσεων κάνουν αποφολίδωση, οπότε προκαλείτα απόπτωση επιφανειακών κερατινοκυττάρων, ενώ ανοίγουν οι πόροι και ελαττώνεται η εμφάνιση νέων κλειστών φαγεσώρων, όπως και στην αντιμετώπιση της maskacne από την ορθή χρήση αντί-covid χειρουργικής μάσκας.

Ιχθυάσεις και σκληροδερμίες: η ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία ανακουφίζει και βελτιώνει τα κλινικά συμπτώματα αυτών των δερματοπαθειών κατά τη διάρκεια θαλασσοθεραπείας της ηλιοθεραπείας και της πηλοθεραπείας.

Λειχήνες (ομαλός, σκληρός και ατροφικός λειχήν): όπου προσβάλλεται ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας  του γαστρεντερικού σωλήνα και των γεννητικών οργάνων. Τα συστατικά των ιαματικών νερών, μπορεί να επιθηλιοποιήσουν ταχύτερα τους βλεννογόνους, με την ιαματική εσωτερική υδροθεραπεία που γίνεται με στοματικές πλύσεις ή ποσιθεραπεία.

Επεμβάσεις αισθητικής δερματολογίας, δερματοχειρουργικής, dermabrasion, laser, εμφύτευση τριχών: το ιαματικό νερό σε ψεκαστικό διάλυμα, μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη επούλωση της βλάβης και στην απομάκρυνση των νεκρών υπολειμμάτων των ιστών από τα χειρουργικά τραύματα, καθώς και στη μείωση προδιάθεσης δημιουργίας ουλών.

Η ιαματική θεραπεία είναι διάρκειας 21 ημερών και λειτουργεί με εξειδικευμένα πρωτόκολλα καθιστώντας τους ασθενείς αναγκαστικούς repeaters ανά εξάμηνο και διαρκεί μόνο 20 λεπτά ημερησίως, παρέχoντας απεριόριστο χρόνο στον ασθενή – τουρίστα για βιωματικές εμπειρίες όλων των θεματικών μορφών ποιοτικού και όχι ποσοτικού 4 εποχών τουρισμού στο υπέροχο και μοναδικό κλίμα της Ελλάδας.

Οι 150.000 ασφαλισμένοι επισκεπτόμενοι τις ιαματικές πηγές της χώρας μας, θα δημιουργούν τζίρο 300.000.000€, επιδοτούμενοι από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 24/2011 και τον Ν4213/2013 περί διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών, ενώ οι πλέον αισιόδοξοι ομιλούν για τζίρο 1 δις €, όταν ο παγκόσμιος τζίρος τουρισμού Υγείας – Ευεξίας ανήλθε σε 4,5 τρις δολάρια το 2018, δίνοντας προοπτική στην αιμορραγούσα από την πανδημία οικονομία μας.

Ευοίωνες προοπτικές αποτελούν η αναγνώριση της Ιαματικής Ιατρικής ως Συμπληρωματική Ιατρική από τον Π.Ο.Υ. και την Ολομέλεια του ΚεΣΥ καθώς και η ένταξη της θαλασσοθεραπείας σε αυτήν, προκαλώντας τους επιχειρηματίες παρακτίων ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων να αξιοποιήσουν την δυνατότητα ανάπτυξης κέντρων θαλασσοθεραπείας με απλές διαδικασίες, επιδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Επιβάλλεται να βελτιώσουμε τις συνολικές γνώσεις μας για την κλινική αποτελεσματικότητα με συγκεκριμένη στόχευση στη βελτίωση του επιπέδου ιατρικής εκπαίδευσης στην Ιαματική Ιατρική, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες που αποτελούν και στόχο της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής με την σύμπραξη του ΕΚΠΑ σε μεταπτυχιακά και e-learning προγράμματα, την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και την εμπειρία από τη διοργάνωση 6 ετήσιων Πανελληνίων Συνεδρίων και του 1ου Παγκοσμίου το 2019 καθώς και με τον προγραμματισμό του 2ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιαματικής Ιατρικής το 2021.

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

 Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις – startups συνιστούν μια επενδυτική έκρηξη με εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και πολλαπλότητα επιλογών λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας κεφαλαίων, όπως τα funds της 3ης γενιάς, προς δημιουργία μελλοντικών επενδύσεων αρκετών δις με έντονο εξαγοραστικό ενδιαφέρον. Το 2010 δημιουργήθηκαν τα πρώτα εξειδικευμένα funds για επενδύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ICT Jeremie VC Funds, ενώ το 2017 δημιουργήθηκε η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 4 δράσεων 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχεύοντας πάνω από 1 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης ιδιωτικών και τραπεζικών κεφαλαίων. Η ΕΑΤΕ ειδικότερα συμμετέχει σε funds για επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης για παραγωγή επώνυμων προϊόντων «made in Greece», νανοτεχνολογίας και φαρμακοποιίας. Οι 4 αυτές δράσεις συμπληρώνουν το Coinvestiment Fund και τα Green Greek Funds με επενδύσεις στους τομείς εξοικονόμησης ενεργειακών φυσικών πόρων και κυκλικής οικονομίας, όπως ανακύκλωση, βιομάζα και βιοαέριο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και το Fund Φαιστός με κεφάλαιο το 25% των εσόδων από την αδειοδότηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του 5G θα δημιουργήσουν ένα Ελληνικό καινοτόμο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων με τη σύζευξη έξυπνων αλγορίθμων. Το πρόγραμμα Αccelerate TT είναι ένα ακόμα συμπληρωματικό χρηματοδοτικό προϊόν καινοτόμου, εξωστρεφούς, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας με τη μορφή fund of funds για να καλύψει νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις με προοπτικές σημαντικής αναβάθμισης, για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας και μέχρι 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Τα συνολικά  ίδια κεφάλαια που θα μοχλευθούν από τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ μεγάλοι Ελληνικοί και Διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι αναζητούν νεοφυείς εταιρείες, για σύμπραξη «παλαιού και νέου επιχειρείν» συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα της επένδυσης στο ελληνικό οικοσύστημα. Η πανδημία άλλαξε το DNA της Ελληνικής startup, καθόσον η μεν startup αποκτά τους πόρους για να αναπτυχθεί περαιτέρω, ενώ η επιχείρηση επενδύει τα χρήματά της με ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης στο know-how και στο προϊόν της πρώτης, συνήθως αντί χαμηλού τιμήματος.

Πρόσφατα, περισσότερες γυναικείες startups προβάλουν με πρωτοβουλίες όπως οι female led-startups προσπαθώντας να προσελκύσουν Ελληνίδες επιστήμονες και επιχειρηματίες για να προβούν στην ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης προβάλλοντας ως role model τις Ελληνίδες, καθώς και με την παρουσίαση των επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) και venture capitalists.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ), ως Elevate Greece με 332 δραστηριοποιούμενες startups σε τουρισμό, βιοεπιστήμες, περιβάλλον, ενέργεια, Big Data Analytics, IoT, τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνη εξειδίκευση – RIS ενισχύει με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και με την αξιολόγηση (first in – first out) συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ μέχρι 30/9/2021, στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΓΕΤ, ενώ στην Ευρώπη οι startups υπερβαίνουν τις 9.000.

Ειδικότερα στον τουρισμό και πολιτισμό, ο 9ος ετήσιος  κύκλος του Egg ενός διαρκούς brainstorming καινοτόμου επιχειρείν του Ελληνικού Cluster καινοτομίας, υποστηριζόμενο θεσμικά από ΕΟΤ και  ΣΕΤΕ εστιάζεται: στο τομέα βιωματικής εμπειρίας και περιήγησης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τις τεχνολογίες AR-AI-VR, τομέα βελτίωσης ταξιδιωτικής εμπειρίας με ενίσχυση οργανωτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας των τουριστικών αποδομών, τομέα δημιουργίας ταξιδιωτικού διαδικτυακού Β2Β marketplace για επαγγελματίες τουρισμού, τομέα δημιουργίας business stimulation mobile app για ενημέρωση της ελληνικής ιστορίας,τομέα παροχής προσωποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς και στον τομέα αναβάθμισης του θαλάσσιου τουρισμού για επιλογή προορισμών (Peer2Peer Trip Planning).

Ο WTO με το διαγωνισμό για startups αγροτικού τουρισμού αναζητά ιδέες και βέλτιστες πρακτικές για πληθυσμιακή ένταξη αγροτικών περιοχών και μείωση των περιφερειακών εισοδηματικών και επενδυτικών ανισοτήτων με την προώθηση της αγροτικής τεχνολογίας, για υποστήριξη γυναικών και νεολαίας με σκοπό την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Θετική προοπτική είναι ότι η Κυβέρνηση με το Ν. 4727/2020 έχει δεσμεύσει τις συχνότητες 733-136 ΜΗz, 788-791 MHz, 3400-3410 MHz και 26 GHz με δεκαετή δωρεάν παραχώρηση δοκιμαστικής χρήσης για υπηρεσίες και προϊόντα στις πραγματικές συνθήκες του 5G στους Ελληνικούς Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστήμια, με σκοπό τη διασύνδεση ερευνητικών ομάδων και spin offs των Πανεπιστημίων με καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου υγείας και την ενεργοποίηση συνεργειών μεταξύ των ομάδων στις πλατφόρμες, ως φυτώριο επιχειρήσεων  και επιχειρηματικό επιταχυντή για το 2021-2022.