Ιαματικός Τουρισμός και ουρολογικές παθήσεις

Ιαματικός Τουρισμός και ουρολογικές παθήσεις

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –Πρόεδρος της ΕλληνικήςΑκαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Email: konkouskoukis@gmail.com

Ιαματικός Τουρισμός και ουρολογικές παθήσεις

Η εξώτερη υδροθεραπεία ως μορφή Ιαματικής Ιατρικής συνίσταται στην εμβύθιση του σώματος στο νερό που επηρεάζει την αιματική ροή των νεφρών και τα νεφρικά ρυθμιστικά συστήματα με πολλούς τρόπους καθόσο η ροή του αίματος στους νεφρούς αυξάνεται αμέσως μετά την εμβύθιση προκαλώντας αύξηση της κάθαρσης κρεατινίνης και απέκκριση νατρίου και καλίου.

Η αύξηση της απέκκρισης νατρίου είναι χρονοεξαρτώμενη και αυξάνεται ως συνάρτηση του βάθους του νερού, λόγω της μετατόπισης του αυξημένου ενδοαγγειακού όγκου πλάσματος. Κατά τη διάρκεια της εμβύθισης του σώματος, ο όγκος του πλάσματος αρχικά αυξάνεται, καθώς η πίεση στους εμβυθιζόμενους ιστούς αυξάνει πάνω από την τριχοειδή πίεση, ευνοώντας την τριχοειδή απορρόφηση. Η μετατόπιση υγρού προέρχεται από τον ενδοκυττάριο χώρο και ο ρόλος των νεφρών σε σύντομη εμβύθιση είναι η ελαχιστοποίηση της αύξησης του όγκου του πλάσματος που διαφορετικά θα οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερη αύξηση της καρδιακής παροχής.

Η νεφρική λειτουργία περαιτέρω ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ορμόνες ρενίνη, αλδοστερόνη και αντιδιουρητική ορμόνη, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από την εμβύθιση του σώματος στο νερό όπως η ρενίνη που διεγείρει την αγγειοτασίνη, η οποία με τη σειρά της διεγείρει την απελευθέρωση αλδοστερόνης. Ωστόσο, η δραστικότητα της ρενίνης μειώνεται με την εμβύθιση κατά χρονοεξαρτώμενο τρόπο, από λεπτά μέχρι ώρες παραμονής στο νερό ενώ οι διουρητικές και νατριουρητικές αποκρίσεις εμφανίζονται μετά από 40 λεπτά εμβύθισης του σώματος. Ο συνδυασμός επιδράσεων της εμβύθισης τόσο στο ουροποιητικό όσο και στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα οδηγεί σε μείωση της αρτηριακής πίεσης σε παρατεταμένη εμβύθιση και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η εσωτερική υδροθεραπεία ως ποσιθεραπεία αποτελεί συμπληρωματική μορφή θεραπείας που περιλαμβάνει την κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας ιαματικού νερού στον τόπο παραγωγής, γεγονός που μπορεί να επιδράσει ευεργετικά σε διάφορες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος, υπό την ευρεία έννοια όμως και η κατανάλωση νερού με ιδιαίτερη σύσταση είναι μορφή ποσιθεραπείας.

Στο ουροποιητικό σύστημα η λιθίαση  μπορεί να είναι φλεγμονώδους, μη φλεγμονώδους, γενετικής ή φαρμακευτικής αιτιολογίας, ενώ, από άποψη σύστασης, συχνότεροι είναι οι λίθοι του οξαλικού ασβεστίου (56-61%), του φωσφορικού ασβεστίου (8-18%) και του ουρικού οξέως (9-17%). Η αιτιολογία της λιθίασης του ουροποιητικού δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη, φαίνεται όμως ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η διατροφή και το κλίμα. Ασθενείς με ιστορικό λιθίασης βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και αυτό εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η σύσταση των λίθων και το φορτίο της νόσου, η πρώιμη εμφάνιση και το οικογενειακό ιστορικό, καθώς και η συνύπαρξη γενετικών διαταραχών ή συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού.

Η χρήση αυτού του ιαματκού νερού προκαλεί σημαντική αύξηση τόσο του pH των ούρων και μάλιστα σε επίπεδα που θεωρούνται αποτρεπτικά για τον επανασχηματισμό λίθων οξαλικού Ca2+, όσο και της συγκέντρωσης αναστολέων της λιθογένεσης όπως Mg2+ και κιτρικών ενώ ο υπερκορεσμός των ούρων σε οξαλικό Ca2+ μειώθηκε σημαντικά, όπως και η κατακρήμνιση ουρικού οξέως.

Αναμφισβήτητα η πόση του ιαματικού νερού φαίνεται ότι μπορεί έχει ευεργετική επίδραση στην πρόληψη των υποτροπών της λιθίασης οξαλικού Ca2+ και ουρικού οξέως ενώ το ιαματικό νερό, καταγράφηκε σημαντικότερη αύξηση της αποβολής κιτρικών και Mg2+, καθώς και μείωση του υπερκορεσμού των ούρων σε κρυστάλλους, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή προφυλακτική ή και θεραπευτική δράση στην λιθίαση του οξαλικού Ca2+.

Η πρόσληψη άφθονης ποσότητας υγρών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη και την μείωση των υποτροπών της λιθίασης του ουροποιητικού, η οποία αποτελεί σημαντική κλινική οντότητα με δυσχερή, πολλές φορές, οριστική θεραπεία. Τα ιαματικά νερά ασκούν προφυλακτική δράση έναντι της λιθίασης αφ’ ενός αυξάνοντας τον όγκο των ούρων και την απέκκριση αναστολέων της λιθογένεσης και αφ’ ετέρου μειώνοντας τον υπερκορεσμό των λιθιασικών κρυστάλλων στα ούρα. Προφυλακτική δράση έχουν επίσης τα μεταλλικά νερά, οι χυμοί καθώς και τα εκχυλίσματα βοτάνων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) καθιερώθηκε το 2015 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών στοιχείων των εταιριών, ανάλογα με το μέγεθός τους ενώ το 2011 προηγήθηκε η υιοθέτηση της νέας της αντίληψης για την εταιρική υπευθυνότητα.

Στην Ελλάδα το 2020, ιδρύθηκε το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ ενώ είχε προηγηθεί η Διακήρυξη του Ελληνικού Δικτύου το 1994 και το 1999 καθιερώνοντας την ευθύνη ως συνισταμένη αντιμετώπισης τόσο της υγειονομικής και της πολυετούς οικονομικής κρίσης όσο και των παρενεργειών στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο.

Η βιωσιμότητα μιας εταιρίας εξαρτάται από πολλούς δείκτες, όπως  την ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, την προσφορά στην κοινωνία και στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο του ESG (Environmental,Social and Governance), όπου αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιριών να εφαρμόζουν έμπρακτα την υπευθυνότητα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει ότι τομείς δράσης ESG είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας με έργα υποδομής, η σχέση εμπιστοσύνης με καταναλωτές και προμηθευτές, η  υιοθέτηση διεθνών εργασιακών προτύπων και η μείωση του παγκοσμίου περιβαλλοντικού κινδύνου.

Η ορθά δομημένη εταιρική διακυβέρνηση, δημιουργεί μακροπρόθεσμα αξία στην επιχείρηση, διευκολύνει τη χρηματοδότηση, ενισχύει τη φήμη της και γενικότερα προσβλέπει στην βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Η θέσπιση στόχων των Ηνωμένων Εθνών διαμορφώνει μια νέα αντίληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθόσο η βιωσιμότητα μιας εταιρίας εξαρτάται από την ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα, την προσφορά στην κοινωνία και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Σήμερα οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι παγκοσμίως αναζητούν υψηλές επιδόσεις ESG από τις εταιρίες στις οποίες πρόκειται να επενδύσουν, καθόσο η υπεύθυνη λειτουργία τους οδηγεί σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και γίνονται πιο ελκυστικές για επενδυτές ενώ λαμβάνουν και εύκολα χρηματοδοτήσεις από τράπεζες. Ειδικότερα επενδύουν σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, την επιχειρηματική ηθική, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές με στρατηγική βιωσιμότητας (Sustainable Investing) ως την πλέον τελεσφόρα μέθοδο προσέλκυσης κεφαλαίων.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί αξία στην εταιρία, την καθιστά ανταγωνιστική και ελκυστική, ενώ της προσδίδει και ηγετικό ρόλο δημιουργώντας επιπρόσθετο οικονομικό όφελος με επίκεντρο, τον άνθρωπο, την κοινωνία και  τον πλανήτη, σύμφωνα με τους παρακάτω στρατηγικούς άξονες.

Ο Στρατηγικός περιβαλλοντικός Άξονας στοχεύει στο ανθρακικό αποτύπωμα των εταιριών με έμφαση στη διαδικασία της ενεργειακής μεταβίβασης, την χρήση και την διαφύλαξη των υδάτων, στην διαχείριση αποβλήτων, στην βιοποικιλότητα, την ενεργειακή απόδοση, την τεχνολογία και την πράσινη κτιριακή υποδομή.

Ο Στρατηγικός κοινωνικός Άξονας επικεντρώνεται στο κοινωνικό αποτύπωμα δηλαδή, στην ευημερία, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ισότητα των δύο φύλων, στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, στην προστασία των ευπαθών ομάδων, στη διαφορετικότητα και στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων.

Ο Στρατηγικός Άξονας της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί το σύνολο των συστημάτων, των αρχών και των διαδικασιών με τις οποίες μια εταιρία διοικείται.

Η ψήφιση του Ν 4706/2020 ενισχύει το πλαίσιο εταιρικής  διακυβέρνησης των εταιρειών για βέλτιστες πρακτικές που βελτιώνουν το προφίλ των εταιριών, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την  περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Τα τελευταία τρία χρόνια 4 στις 5 εταιρίες πέτυχαν με κορυφαία βαθμολογία  ESG καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα με κοινό χαρακτηριστικό  την ολιστική στρατηγική τους και την δημοσίευση ανεξάρτητης Έκθεσης ESG, καθορίζοντας φιλόδοξους στόχους, εντοπίζοντας συγχρόνως κινδύνους και ευκαιρίες.

Τα συνολικά κεφάλαια ESG funds το 2020 παγκοσμίως σημείωσαν επιτυχία 1,7 τρις δολ. με αύξηση 50% έναντι του 2019 καταγράφοντας μια ακόμη επιτυχία.

Επιβάλλεται μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση ανάπτυξης δράσεων και ενεργειών ESG, δημοσίευσης πληροφοριών του πλαισίου, καθορισμού στόχων, χρήσης αξιόπιστων προτύπων, όπως το Global Reporting Initiative (GRI Standard), καθώς και συχνή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Προσδοκάται ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν ως μαγνήτης για προσέλκυση επενδύσεων και εξεύρεση κεφαλαίων από το εξωστρεφές πλέον χρηματιστήριο σε μια προσπάθεια συντονισμένης δημιουργίας για καθολική επανεκκίνηση της οικονομίας με την λειτουργία των πράσινων αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και την διεύρυνση της κεφαλαιαγοράς με εταιρικά ομόλογα εσωτερικού ενισχύοντας το monitoring των funds και των επενδυτικών οίκων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή  11 Ιουνίου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Email: konkouskoukis@gmail.com

Ο κοινωνικός τουρισμός αποτελεί μια ευρύτερη μορφή τουρισμού εμπερικλείοντας το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, άμεσων ή έμμεσων, που διευκολύνουν  και ενισχύουν τη συμμετοχή στον τουρισμό ασθενέστερων , ειδικών  κοινωνικοοικονομικών ομάδων όπως νέοι, αγρότες, άνεργοι, πολύτεκνοι και ΑμεΑ.

Η ανάπτυξή του στηρίζεται στο Κράτος Πρόνοιας για να εξασφαλίσει διακοπές  σε άτομα χαμηλού εισοδήματος , προκειμένου να ισορροπήσουν και να ανατροφοδοτηθούν σωματικά και ψυχικά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής των αναπτυγμένων κρατών του κόσμου, με κυρίαρχο γνώρισμά του την παροχή στα μέλη του κοινωνικού συνόλου με χαμηλή αγοραστική δύναμη, ειδικές άμεσες ή έμμεσες οικονομικές παροχές, οργανωμένες  σε ειδικά προγράμματα.

Στην Ελλάδα ο κοινωνικός τουρισμός  εφαρμόστηκε το 1982 από τον ΕΟΤ και τη Γενική Γραμματεία Νέας  Γενιάς και Απόδημου Ελληνισμού, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασική προτεραιότητα, όχι μόνο του κράτους, αλλά και άλλων φορέων όπως εργατική εστία, ασφαλιστικές εταιρίες, φορείς του Δημοσίου, επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και ΟΤΑ, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και διεθνή προγράμματα, πάντοτε με κρατική ενίσχυση όπως στην Ισπανία το SEGITTUR και το IMERSO, και στη Μάλτα το NSTS.

Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού αναπτύσσονται και εξελίσσονται, αναζητώντας  ειδικές μορφές  τουρισμού και προωθώντας  την πρόσβαση σε ελεύθερο χρόνο, την πολιτιστική υγεία και την κοινωνική αξία όπως πολιτιστικές εκδρομές και εκδηλώσεις, ψυχαγωγία και αθλητισμό με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και με σεβασμό στους τόπους υποδοχής των τουριστών.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα λειτουργήσει τα νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού το 2021-2022 αφ’ενός με τον ΟΑΕΔ και αφ’ετέρου  με τον ΟΠΕΚΑ ως ειδική δράση για τους αγρότες. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ θα υλοποιηθεί  από 1η Αυγούστου του 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 με προϋπολογισμό 30εκατ. ευρώ και θα καλύψει 300.000 επιταγές, ενώ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι 300.000 δικαιούχοι του προηγούμενου προγράμματος που δεν τις αξιοποίησαν λόγω Covid-19 το 2020.

Το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ιδιαίτερα ελκυστικό, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένες έως 100% επιδοτήσεις στους δικαιούχους και έχει ουσιαστικά συμβολή στην επανεκκίνηση του τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για πολλές επιχειρήσεις του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα ειδικότερα στις ακριτικές περιοχές Έβρου και των νησιών, αλλά και στα χιλιάδες νοικοκυριά που στερούνται διακοπών λόγω χρημάτων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια ειδικότερα για άτομα με αναπηρία, στα οποία διατίθενται δωρεάν, ενώ η επιλογή των τουριστικών καταλυμμάτων γίνεται απο το «Μητρώο Παροχών» του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΠΕΚΑ διάρκειας 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους μέσω της Εργατικής Εστίας, ενισχύει τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 15 εκατ. ευρώ, με προγράμματα εκδρομικού και ιαματικού τουρισμού, παιδικών κατασκηνώσεων, ενώ παράλληλα θα δοθούν χρηματικά βοηθήματα  σε τρίτεκνες και πολύτεκνες  αγρότισες μητέρες.

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών με το σύστημα επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού να βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τουρισμό προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο για τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς, στα πρότυπα του ευρωπαϊκού προγράμματος  CALYPSO  ώστε να μπορούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  να χρησιμοποιούν τα εθνικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για ταξίδια και φιλοξενία σε τουριστικά καταλύματα  άλλων χωρών-μελών της ΕΕ, που επίσης εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

Ο κοινωνικός  τουρισμός αποτελεί πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε χαμηλές περιόδους ζήτησης για τους τουρίστες από το εξωτερικό.

Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού  έχουν σκοπό να ενισχύσουν  κάποιες ομάδες, προκειμένου να απολαύσουν τις ευεργετικές συνέπειες των διακοπών και να μην αισθάνονται τη «μορφή αποκλεισμού», ενώ παράλληλα το όφελος από τις διακοπές, είναι πολλαπλό, για εργοδότες και εργαζομένους, αφού συμβάλλει στην ευημερία κοινωνικών ομάδων.

 

Oι έξυπνες πόλεις

Oι έξυπνες πόλεις

Deal News – Tourism Insider

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Oι έξυπνες πόλεις ως συστήματα καινοτομίας και τεχνολογίες πληροφορίας στην ανάπτυξη των πόλεων δημιουργούνται από τη συνένωση τοπικών συστημάτων καινοτομίας που λειτουργούν μέσα στις πόλεις (τεχνολογικές συνοικίες, τεχνολογικά πάρκα, πόλοι καινοτομίας, clusters) με ψηφιακά δίκτυα και εφαρμογές της κοινωνίας της πληροφορίας με περιβαλλοντική αντίληψη. Σε συνδυασμό με την ανθρώπινη ευφυία του πληθυσμού των πόλεων, την συλλογική των θεσμών καινοτομίας και την τεχνητή των ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών.

H έννοια της «έξυπνης πόλης» συγχέεται αφενός με τις ψηφιακές αναπαραστάσεις των πόλεων, ως ψηφιακές πόλεις, (digital city και cyber city) και αφετέρου ως μεταφορική. Xρήση του όρου ως κοινός τόπος ποικίλων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών επί των λειτουργιών των πόλεων, ως intelligent city, όπου περιλαμβάνονται οι έννοιες (invisible city, information city,wired city, telecity, knowledgebased city, virtual city,electronic communities, electronic spaces, flexicity, teletopia, cyberville, etc. στις περισσότερες από τις οποίες λείπουν στοιχεία ευφυΐας.

Oι έξυπνες πόλεις ή ευφυείς κοινότητες (smart-intelligent cities) αποτελούν τμήμα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για μετάβαση στην κοινωνία και οικονομία της γνώσης, καθόσον βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δημιουργικότητας, μάθησης και καινοτομίας. Oι ευφυείς κοινότητες αντιπροσωπεύουν τις έξυπνες πόλεις ως αποτέλεσμα συνδυασμού ανθρωπίνων ικανοτήτων, θεσμών μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας, που οδηγεί σε νέες λειτουργίες των πόλεων, όπως στρατηγική ευφυ?α, μεταφορά τεχνολογίας,καινοτομία και ψηφιακή παροχή υπηρεσιών.

Oι κυβερνοπόλεις (cyber digital cities) αντιμετωπίζουν τις έξυπνες πόλεις ως πρόβλημα ψηφιακής δικτύωσης, αισθητήρων, intelligent agents, και αυτοματοποίησης της συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας.

Oι έξυπνες πόλεις βασίζονται αφενός στο σύστημα καινοτομίας (τοπικό/περιφερειακό), το οποίο καθοδηγεί την ανάπτυξη γνώσεων και τεχνολογιών στους οργανισμούς της περιοχής όπως επιχειρήσεις,πανεπιστήμια,τεχνολογικά κέντρα, θερμοκοιτίδες κ.α και αφετέρου στις ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης πληροφο-

ρίας και γνώσεων, που διευκολύνουν την πληροφόρηση,την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, τη μεταφορά και εφαρμογή τεχνολογιών και τη συνεργασία στην καινοτομία.

Tα Smart Communities είναι τυπικές κυβερνοπόλεις (cyber cities), δημιουργούν ένα ψηφιακό χώρο, πάνω σε μια δικτυακή υποδομή, που προσφέρει υπηρεσίες διακυβέρνησης στον πληθυσμό της πόλης, με έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία και στον τρόπο που συνδέεται με τον φυσικό χώρο της πόλης.

Oι Intelligent Communities παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος μέτρησης που επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση του «βαθμού ευφυΐας» μιας πόλης με σημαντική συμβολή στη διασύνδεση της έννοιας της ευφυούς κοινότητας αφενός με την κοινωνία της πληροφορίας και αφετέρου με την οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας.

H ευφυής πόλη είναι ένα τριεπίπεδο περιοχικό σύστημα καινοτομίας που συνθέτει ανθρώπινες ικανότητες και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, θεσμούς τεχνολογικής μάθησης, και ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να μεγιστοποιείται η ικανότητα καινοτομίας της πόλης σε ένα σύστημα τρίτης γενιάς.

Tο πρώτο επίπεδο βάσης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες έντασης-γνώσεων της πόλης, δηλαδή δραστηριότητες μεταποίησης και υπηρεσιών που αυτοοργανώνονται σε συστάδες (clusters), η εγγύτητα δε σε φυσικό χώρο είναι το άμεσο συνδετικό στοιχείο για ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής και καινοτομίας που βασίζονται στην εξειδίκευση,την ατομική δημιουργικότητα, και τη συνεργασία μέσα στο cluster το οποίο συνδέεται άμεσα με την ευφυΐα,εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα τους ως μία δημιουργική τάξη πολιτών.

Tο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τους θεσμικούς μηχανισμούς κοινωνικής συνεργασίας για μάθηση και καινοτομία όπως στρατηγικής πληροφόρησης,συγκριτικής αξιολόγησης,χρηματοδότησης κινδύνου,μεταφοράς τεχνολογίας συνεργατικής ανάπτυξης νέων προϊόντων και βασίζεται στη συλλογική ευφυΐα του πληθυσμού της πόλης.

Tο τρίτο επίπεδο ως δημόσιο σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας περιλαμβάνει τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές υποστήριξης της καινοτομίας,τα οποία δημιουργούν ένα εικονικό περιβάλλον χειρισμού της πληροφορίας και των γνώσεων και αναφέρεται σε σύστημα τεχνητής ευφυΐας που είναι στη διάθεση του πληθυσμού της πόλης για να υποστηρίξει τόσο τις ατομικές επιλογές του, όσο και τη συλλογική επικοινωνία και συνεργασία.

H ψηφιακή διάσταση των έξυπνων πόλεων ως ευρυζωνικό δίκτυο με 5G και οπτικές ίνες, περιλαμβάνει τις e-Tεχνολογίες, την eKαινοτομία, την Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την e-Διακυβέρνηση, την Aπεικόνιση-Προβολή και την e-Πληροφόρηση.

Oι έξυπνες πόλεις στην πραγματική τους διάσταση είναι θέμα ανθρώπινων ικανοτήτων, θεσμών και ψηφιακών υπηρεσιών στο πεδίο της μάθησης, γνώσης και καινοτομίας, όπου περιλαμβάνονται οι προκλήσεις σχεδιασμού έξυπνων πόλεων με τις μεθόδους και τις τεχνικές διασύνδεσης της ανθρώπινης και της τεχνητής ευφυΐας που διαθέτει μία πόλη ή περιφέρεια.

Τηλεκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες

Τηλεκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Η πανδημία του κορωνοïού δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική ισορροπία των Ελλήνων καθόσο ο παρατεταμένος εγκλεισμός σε συνδυασμό με την οικονομική αβεβαιότητα για το αύριο οξύνει ακόμα περισσότερο τα άγχη και τις φοβίες των πολιτών.

Η συνέχιση του εγκλεισμού και κατά συνέπεια η απουσία των φοιτητών και μαθητών απο τη δια ζώσης διδασκαλία κλονίζει τόσο την ποιότητα της μετάδοσης και λήψης ολοκληρωμένης γνώσης όσο και την ψυχοσύνθεση της προσωπικότητας όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή τη διαδικασία.

Οι νέοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με τη φυσιολογική ψυχολογική κούραση έως και εξάντληση που έχουν υποστεί, απομακρύνονται σταδιακά από κάθε κίνητρο για τη συμμετοχή τους στα δρώμενα της αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας και γίνονται παθητικοί ακροατές μαθημάτων ενώ ενίοτε ζητούν βοήθεια από ψυχολόγο.

Με την πανδημία και την τηλεκπαίδευση μέσα από πρωτόγνωρες και ταχύτατες διαδικασίες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναδείχθηκε σε κύριο εργαλείο μάθησης,ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται η εκπαιδευτική διαδικασία να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη – Artificial Intelligence (A.I.), τους αλγόριθμους, την επηυξημένη εικονική πραγματικότητα και τη μηχανική μάθηση.

Η ενσωμάτωση των εφαρμογών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην εκπαίδευση είναι μη αναστρέψιμη και δεν επιτρέπει ώσμωση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών για βιωματική μάθηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών, ενώ ηθικά διλήμματα προκύπτουν από τη συγκέντρωση και τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών από άτομα και εταιρείες που πρέπει να ελέγχονται για τον τρόπο που τις χρησιμοποιούν.

Η A.I. χρησιμοποιεί με μεγάλη επιτυχία και σημαντική αποδοχή ευφυή συστήματα εκμάθησης και αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στην επίδοση και συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων, δίνοντας την ευκαιρία σε καθηγητές και μαθητές να αξιοποιήσουν ουσιαστικότερα τον εκπαιδευτικό χρόνο. Περαιτέρω η βαθμολόγηση των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής γίνεται αυτόματα, αξιολογώντας τα χειρόγραφα των μαθητών ενώ οι δυνατότητες μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο και σε διαφορετικές γλώσσες καθιστούν μελλοντική πραγματικότητα την παγκόσμια σχολική τάξη.

Η A.I. σε ατομικό επίπεδο αναπτύσσει τη φαντασία και δημιουργικότητα του εκπαιδευόμενου, επιταχύνει τη μάθηση, ενεργοποιεί νέες τεχνολογίες, χαρτογραφεί την εκπαιδευτική διαδικασία, εντοπίζει δυσκολίες και παρέχει λύσεις, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της διδασκαλίας με εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου.

Η A.I. σε κοινωνικό επίπεδο μειώνει το κόστος της εκπαίδευσης, αναβαθμίζει την ποιότητά της και την καθιστά προσβάσιμη σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, κυρίως σε άτομα με ειδικές δεξιότητες, σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, σε μειονότητες και σε μετανάστες, ενώ παγκοσμίως καταπολεμά τον αναλφαβητισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμβάλλει στη δημοκρατικοποίηση του αγαθού της εκπαίδευσης και διασφαλίζει τη Δια Βίου Μάθηση. Εικονικοί γνωσιακοί δάσκαλοι στην τηλεκπαίδευση αξιοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες των μαθητών, ενώ προσαρμόζουν την εκπαιδευτική ύλη και τα τεστ στις δεξιότητες τους και παρέχουν λύσεις για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση, επισφραγίζοντας την διεπιστημονικότητα.

Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας είναι συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στον  εκπαιδευτή. η δε ανάπτυξή τους απαιτεί στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς ερευνητές, για επιτυχή σύζευξη ανθρώπου και μηχανής και όχι την αντικατάσταση του καθόσο βασικός πυλώνας της μάθησης πρέπει να είναι η ανθρώπινη επαφή και το πρότυπο που εμπνέει ο εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο, με τα έργα, τις ιδέες, το ήθος και τη συμπεριφορά του.

Η big data analysis είναι σημαντικό εργαλείο στην υπολογιστική γλωσσολογία που αφορά τον διεπιστημονικό τομέα της γλωσσολογίας, καθόσο η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου απαιτεί καλή χρήση ξένων γλωσσών με κύκλο εργασιών 23,5 δις δολ. το 2009, 49,6 δις δολ. το 2019, και με πρόβλεψη 56,18 δις δολ. το 2021.

Η Ε.Ε συνδέει άρρηκτα το μέλλον των πολιτών της Ευρώπης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών συνδεσιμότητας και διαχείρισης δεδομένων με ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων εκτιμώντας ότι θα επιφέρουν, μέχρι το 2035, αύξηση της παραγωγικότητας έως 37%, ενώ οι ΗΠΑ θα έχουν αύξηση 48% μέχρι το 2022 και η Κίνα έχει επενδύσει τουλάχιστον 1 δις δολ.

Η επιτυχής τηλεκπαίδευση των πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση της μετάβασης της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας πολιτών με το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακού πολίτη» (e-citizen) στα πλαίσια της Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και τη συνδρομή της τεχνολογίας 5G σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα (2.0.).

 

 Ιαματικός Τουρισμός και Δερματοπάθειες

 Ιαματικός Τουρισμός και Δερματοπάθειες

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 14 Μαίου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 Ιαματικός Τουρισμός και Δερματοπάθειες

Η Ιαματική Ιατρική είναι συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος της Κλασικής Ιατρικής και επομένως πρέπει να συνδυάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι θεράποντες ιατροί έχοντας στο θεραπευτικό τους οπλοστάσιο τα προϊόντα της σύγχρονης φαρμακοβιομηχανίας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της καινοτόμου έρευνας πάνω στα φάρμακα, θα πρέπει να προσεγγίζουν συμπληρωματικά και όχι απαξιωτικά, τα επιστημονικά αποτελέσματα της έρευνας της Ιαματικής Ιατρικής προς όφελος πάντα των ασθενών, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η Iαματική Yδροθεραπεία είχε εμπειρική υπόσταση, με τη βοήθεια, όμως, της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της θερμικής, μηχανικής, χημικής δράσης αλλά και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των μεταλλικών ιόντων, ιχνοστοιχείων, σπάνιων αερίων, αναδείχθηκε ως συμπληρωματική ολιστική θεραπεία.

Ψωρίαση: η  εξωτερική υδροθεραπεία, η πηλοθεραπεία και η θαλασσοθεραπεία ευεργετούν όλες τις μορφές της ψωρίασης καθόσο τα απορροφούμενα από το δέρμα, υδρόθειο και ραδόνιο, ασκούν αντιφλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική και κερατολυτική δράση..

Ενδογενής δερματίτιδα (ατοπική δερματίτιδα – έκζεμα, σμηγματορροική δερματίτιδα, εντοπισμένη νευροδερματίτιδα, δυσιδρωσική δερματίτιδα) και εξωγενής δερματίτιδα (δερματίτιδα εξ επαφής, αλλεργική ή/και τοξική): με την Ιαματική Υδροθεραπεία πολλοί ασθενείς βελτιώνονται, καθόσον η κερατίνη στοιβάδα ενυδατώνεται, ενώ απομακρύνονται τοξικές ουσίες και προϊόντα μεταβολισμού.

Κνύζες (κνύζα κορμού, κνύζα αιδοίου, κνύζα πρωκτού, κνύζα γεννητικών οργάνων, γεροντική κνύζα και κνύζα λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας): ο κνησμός, που βελτιώνεται με τη λήψη ιαματικού λουτρού ή ψεκασμό με ιαματικό νερό, λόγω ενυδάτωσης της κερατίνης στοιβάδας.

Ακμή και ροδόχρους νόσος: οι αντιμικροβιακές, κερατολυτικές και αντισηπτικές ιδιότητες των θειούχων ενώσεων κάνουν αποφολίδωση, οπότε προκαλείτα απόπτωση επιφανειακών κερατινοκυττάρων, ενώ ανοίγουν οι πόροι και ελαττώνεται η εμφάνιση νέων κλειστών φαγεσώρων, όπως και στην αντιμετώπιση της maskacne από την ορθή χρήση αντί-covid χειρουργικής μάσκας.

Ιχθυάσεις και σκληροδερμίες: η ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία ανακουφίζει και βελτιώνει τα κλινικά συμπτώματα αυτών των δερματοπαθειών κατά τη διάρκεια θαλασσοθεραπείας της ηλιοθεραπείας και της πηλοθεραπείας.

Λειχήνες (ομαλός, σκληρός και ατροφικός λειχήν): όπου προσβάλλεται ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας  του γαστρεντερικού σωλήνα και των γεννητικών οργάνων. Τα συστατικά των ιαματικών νερών, μπορεί να επιθηλιοποιήσουν ταχύτερα τους βλεννογόνους, με την ιαματική εσωτερική υδροθεραπεία που γίνεται με στοματικές πλύσεις ή ποσιθεραπεία.

Επεμβάσεις αισθητικής δερματολογίας, δερματοχειρουργικής, dermabrasion, laser, εμφύτευση τριχών: το ιαματικό νερό σε ψεκαστικό διάλυμα, μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη επούλωση της βλάβης και στην απομάκρυνση των νεκρών υπολειμμάτων των ιστών από τα χειρουργικά τραύματα, καθώς και στη μείωση προδιάθεσης δημιουργίας ουλών.

Η ιαματική θεραπεία είναι διάρκειας 21 ημερών και λειτουργεί με εξειδικευμένα πρωτόκολλα καθιστώντας τους ασθενείς αναγκαστικούς repeaters ανά εξάμηνο και διαρκεί μόνο 20 λεπτά ημερησίως, παρέχoντας απεριόριστο χρόνο στον ασθενή – τουρίστα για βιωματικές εμπειρίες όλων των θεματικών μορφών ποιοτικού και όχι ποσοτικού 4 εποχών τουρισμού στο υπέροχο και μοναδικό κλίμα της Ελλάδας.

Οι 150.000 ασφαλισμένοι επισκεπτόμενοι τις ιαματικές πηγές της χώρας μας, θα δημιουργούν τζίρο 300.000.000€, επιδοτούμενοι από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 24/2011 και τον Ν4213/2013 περί διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών, ενώ οι πλέον αισιόδοξοι ομιλούν για τζίρο 1 δις €, όταν ο παγκόσμιος τζίρος τουρισμού Υγείας – Ευεξίας ανήλθε σε 4,5 τρις δολάρια το 2018, δίνοντας προοπτική στην αιμορραγούσα από την πανδημία οικονομία μας.

Ευοίωνες προοπτικές αποτελούν η αναγνώριση της Ιαματικής Ιατρικής ως Συμπληρωματική Ιατρική από τον Π.Ο.Υ. και την Ολομέλεια του ΚεΣΥ καθώς και η ένταξη της θαλασσοθεραπείας σε αυτήν, προκαλώντας τους επιχειρηματίες παρακτίων ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων να αξιοποιήσουν την δυνατότητα ανάπτυξης κέντρων θαλασσοθεραπείας με απλές διαδικασίες, επιδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Επιβάλλεται να βελτιώσουμε τις συνολικές γνώσεις μας για την κλινική αποτελεσματικότητα με συγκεκριμένη στόχευση στη βελτίωση του επιπέδου ιατρικής εκπαίδευσης στην Ιαματική Ιατρική, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες που αποτελούν και στόχο της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής με την σύμπραξη του ΕΚΠΑ σε μεταπτυχιακά και e-learning προγράμματα, την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και την εμπειρία από τη διοργάνωση 6 ετήσιων Πανελληνίων Συνεδρίων και του 1ου Παγκοσμίου το 2019 καθώς και με τον προγραμματισμό του 2ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιαματικής Ιατρικής το 2021.

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

 Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις – startups συνιστούν μια επενδυτική έκρηξη με εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και πολλαπλότητα επιλογών λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας κεφαλαίων, όπως τα funds της 3ης γενιάς, προς δημιουργία μελλοντικών επενδύσεων αρκετών δις με έντονο εξαγοραστικό ενδιαφέρον. Το 2010 δημιουργήθηκαν τα πρώτα εξειδικευμένα funds για επενδύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ICT Jeremie VC Funds, ενώ το 2017 δημιουργήθηκε η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 4 δράσεων 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχεύοντας πάνω από 1 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης ιδιωτικών και τραπεζικών κεφαλαίων. Η ΕΑΤΕ ειδικότερα συμμετέχει σε funds για επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης για παραγωγή επώνυμων προϊόντων «made in Greece», νανοτεχνολογίας και φαρμακοποιίας. Οι 4 αυτές δράσεις συμπληρώνουν το Coinvestiment Fund και τα Green Greek Funds με επενδύσεις στους τομείς εξοικονόμησης ενεργειακών φυσικών πόρων και κυκλικής οικονομίας, όπως ανακύκλωση, βιομάζα και βιοαέριο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και το Fund Φαιστός με κεφάλαιο το 25% των εσόδων από την αδειοδότηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του 5G θα δημιουργήσουν ένα Ελληνικό καινοτόμο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων με τη σύζευξη έξυπνων αλγορίθμων. Το πρόγραμμα Αccelerate TT είναι ένα ακόμα συμπληρωματικό χρηματοδοτικό προϊόν καινοτόμου, εξωστρεφούς, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας με τη μορφή fund of funds για να καλύψει νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις με προοπτικές σημαντικής αναβάθμισης, για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας και μέχρι 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Τα συνολικά  ίδια κεφάλαια που θα μοχλευθούν από τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ μεγάλοι Ελληνικοί και Διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι αναζητούν νεοφυείς εταιρείες, για σύμπραξη «παλαιού και νέου επιχειρείν» συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα της επένδυσης στο ελληνικό οικοσύστημα. Η πανδημία άλλαξε το DNA της Ελληνικής startup, καθόσον η μεν startup αποκτά τους πόρους για να αναπτυχθεί περαιτέρω, ενώ η επιχείρηση επενδύει τα χρήματά της με ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης στο know-how και στο προϊόν της πρώτης, συνήθως αντί χαμηλού τιμήματος.

Πρόσφατα, περισσότερες γυναικείες startups προβάλουν με πρωτοβουλίες όπως οι female led-startups προσπαθώντας να προσελκύσουν Ελληνίδες επιστήμονες και επιχειρηματίες για να προβούν στην ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης προβάλλοντας ως role model τις Ελληνίδες, καθώς και με την παρουσίαση των επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) και venture capitalists.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ), ως Elevate Greece με 332 δραστηριοποιούμενες startups σε τουρισμό, βιοεπιστήμες, περιβάλλον, ενέργεια, Big Data Analytics, IoT, τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνη εξειδίκευση – RIS ενισχύει με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και με την αξιολόγηση (first in – first out) συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ μέχρι 30/9/2021, στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΓΕΤ, ενώ στην Ευρώπη οι startups υπερβαίνουν τις 9.000.

Ειδικότερα στον τουρισμό και πολιτισμό, ο 9ος ετήσιος  κύκλος του Egg ενός διαρκούς brainstorming καινοτόμου επιχειρείν του Ελληνικού Cluster καινοτομίας, υποστηριζόμενο θεσμικά από ΕΟΤ και  ΣΕΤΕ εστιάζεται: στο τομέα βιωματικής εμπειρίας και περιήγησης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τις τεχνολογίες AR-AI-VR, τομέα βελτίωσης ταξιδιωτικής εμπειρίας με ενίσχυση οργανωτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας των τουριστικών αποδομών, τομέα δημιουργίας ταξιδιωτικού διαδικτυακού Β2Β marketplace για επαγγελματίες τουρισμού, τομέα δημιουργίας business stimulation mobile app για ενημέρωση της ελληνικής ιστορίας,τομέα παροχής προσωποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς και στον τομέα αναβάθμισης του θαλάσσιου τουρισμού για επιλογή προορισμών (Peer2Peer Trip Planning).

Ο WTO με το διαγωνισμό για startups αγροτικού τουρισμού αναζητά ιδέες και βέλτιστες πρακτικές για πληθυσμιακή ένταξη αγροτικών περιοχών και μείωση των περιφερειακών εισοδηματικών και επενδυτικών ανισοτήτων με την προώθηση της αγροτικής τεχνολογίας, για υποστήριξη γυναικών και νεολαίας με σκοπό την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Θετική προοπτική είναι ότι η Κυβέρνηση με το Ν. 4727/2020 έχει δεσμεύσει τις συχνότητες 733-136 ΜΗz, 788-791 MHz, 3400-3410 MHz και 26 GHz με δεκαετή δωρεάν παραχώρηση δοκιμαστικής χρήσης για υπηρεσίες και προϊόντα στις πραγματικές συνθήκες του 5G στους Ελληνικούς Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστήμια, με σκοπό τη διασύνδεση ερευνητικών ομάδων και spin offs των Πανεπιστημίων με καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου υγείας και την ενεργοποίηση συνεργειών μεταξύ των ομάδων στις πλατφόρμες, ως φυτώριο επιχειρήσεων  και επιχειρηματικό επιταχυντή για το 2021-2022.

 

 

 

 

Η τηλεργασία απλώνεται σαν τον ιό παντού

Η τηλεργασία απλώνεται σαν τον ιό παντού

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 

Η επιμένουσα εξάπλωση της Covid-19 επιβάλλει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν την επιλογή της τηλεργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες καθόσο άτομα κάθε ηλικίας, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει, ασκούν τα εργασιακά τους καθήκοντα εξ αποστάσεως , είτε αποκλειστικά είτε εκ περιτροπής, υπό το φάσμα της ψυχικής δυσφορίας.

Η τηλεργασία απλώνεται παντού, μη αναγνωρίζοντας σύνορα, επιβάλλεται όμως να περιορίσουμε την ανεξέλεγκτη εφαρμογή της και να θέσουμε κανόνες λειτουργίας στη νέα μορφή απασχόλησης για τους υβριδικούς εργαζόμενους. Η ψηφιακή επικοινωνία έχει διαμορφώσει ένα νέο modus vivendi καθόσο η πρόοδος της τεχνολογίας και η έλευση του 5G στη χώρα μας δείχνουν ότι όλα είναι εφικτά με απόσταση, αποφεύγοντας τον συγχρωτισμό με τους συναδέλφους καθόσο λειτουργεί ως βαλβίδα ψυχολογικής εκτόνωσης και αποσυμπίεσης.

Το μέλλον της εργασίας είναι αβέβαιο ως μια ψηφιακή βόμβα που ενεργοποιήθηκε και ενώ η επιστροφή στο γραφείο είναι αναπόφευκτη με προβλήματα υπερμετάδοσης της Covid-19 στον κλειστό εργασιακό χώρο, η τηλεργασία για ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων ήρθε για να μείνει. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις, τόσο για την απασχόληση όσο και για την υγεία των υβριδικών εργαζομένων, θα επηρεάσουν την κοινωνική οργάνωση στη μετά COVID εποχή, χωρίς επιστροφή.

Η ψηφιακή κατ΄οίκον απασχόληση θα βιώνεται ως ελευθερία με ανακούφιση από τους ψηφιακά εκπαιδευμένους και ως κόλαση με επιβάρυνση για όσους είναι ψηφιακά απαίδευτοι, όπως στο παρελθόν τα «μπλε» και τα «άσπρα κολάρα», ενώ αυξάνεται το αίσθημα εσωστρέφειας και απομόνωσης καθημερινά στις ανθρώπινες σχέσεις με θετικές και αρνητικές προεκτάσεις.

Οι θετικές προεκτάσεις είναι το όφελος χρόνου μετακίνησης, τα μειωμένα ή μηδενικά έξοδα μετακίνησης και εμφάνισης, η αύξηση παραγωγικότητας, η καλύτερη συναισθηματική κατάσταση και η μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου με κίνητρο την περαιτέρω εκμάθηση ψηφιακών προγραμμάτων και αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Οι αρνητικές προεκτάσεις είναι η απομόνωση, η επιβάρυνση σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας, αύξηση της συναισθηματικής πίεσης, η κακή συνδεσιμότητα και η παρουσία ατόμων που εξαρτώνται από τη φροντίδα του εργαζόμενου με και οι ενδοοικογενειακές τριβές και εντάσεις.

Η τηλεργασία μεταμορφώνει τον κόσμο της εργασίας αφ΄ ενός με τον άνθρωπο να απαιτεί προσωπικά οφέλη εργαζόμενος όπως και όπου θέλει και αφετέρου τις νεοφυείς, μικρές, μεσαίες και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, να επιδικώκουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την ευέλικτη εργασία.

Το Υπουργείο Εργασίας με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιδιώκει την διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε 4 ημέρες απασχόλησης και ελαστικό ωράριο κατόπιν όμως αιτήματος του εργαζόμενου και την καταγραφή των υπερωριών online ως «κλειδωμένων» υπερωριών, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει ή να συμψηφίσει δημιουργώντας μια «τράπεζα χρόνου» και να τις διαβιβάσει στο online σύστημα «Εργανη II», ενώ ο εργαζόμενος θα τηρεί το δικαίωμα της ηλεκτρονικής αποσύνδεσης.

Η Κυβέρνηση παράλληλα επεξεργάζεται την παροχή ψηφιακής visa με βάση εισοδηματικά και φορολογικά κίνητρα για την προέλκυση ψηφιακών νομάδων, δηλαδή των εργαζομένων εξ αποστάσεως, χωρίς να εδρεύουν σε συγκεκριμένη τοποθεσία καθόσο βιώνουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση στην εποχή του 21ο αιώνα, με την παντοδυναμία του διαδικτύου, των social media, δημιουργώντας μια νέα εικονική κοινωνία.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες άρχισαν να γίνονται ρυθμιστές των τάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό, ηθικό και προσωπικό επίπεδο γι΄αυτό επιβάλλεται έλεγχος για τη διασφάλιση μιας υγιούς εικονικής κοινωνίας, μέσα από κανόνες που προάγουν την ελευθερογνωμία και

εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προσωπικότητας ενώ παράλληλα αποθαρρύνουν την ασυδοσία, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους μέσω ενός θεσμικού οργάνου, με ευρωπαϊκή φυσιογνωμία, που θα ακολουθεί ένα κοινό σύστημα ρυθμιστικών κανόνων.

Η εξειδικευμένη αυτή αρχή, η οποία πέρα από την κατάρτιση ενός βασικού χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο σε επίπεδο ψηφιακής πλατφόρμας όσο και σε επίπεδο χρήστη, θα πρέπει να ασκεί κατασταλτικό και προληπτικό έλεγχο για να ισχύει η αποκατάσταση των ισορροπιών μέσα στην εικονική κοινωνία, όπως ακριβώς γίνεται και στην πραγματική ζωή, σε πλαίσιο ανθρωπίνων αξιών συμβατό με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εύχομαι ολόψυχα το ανέσπερο φως της Ανάστασης να φωτίζει τον δρόμο της αλληλεγγύης στην εποχή της κοινωνικής απομόνωσης για ψυχική και πνευματική ανάταση ώστε να αντιπαρέλθουμε την λαίλαπα της πανδημίας, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα.

 

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η διαδικασία της ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην ανάγκη για αλλαγές στις ρυθμίσεις αναφορικά με το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων που μετακινούνται από μια άλλη χώρα με στόχο την επίτευξη συντονισμού των εθνικών κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων σε  ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 και ο Νόμος 4213/13 επιβάλλουν τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές να διασφαλίζουν τα εθνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας, καθόσο ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και υγειονομική περίθαλψη, ενώ συστήματα υγείας δεν επιτρέπεται να αρνηθούν να παρέχουν φροντίδα υγείας, ούτε να κάνουν εθνικές διακρίσεις.

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στους ασθενείς για να κάνουν συνειδητές επιλογές θεραπείας, σχετιζόμενες με ποιότητα και ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και εκδίδουν αναλυτικά τιμολόγια.

Στην Ελλάδα οι πάροχοι υπάγονται υποχρεωτικά σε σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύησης για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου είτε μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων ατομικά, είτε με ευθύνη του φορέα απασχόλησής τους, ενώ εφαρμόζουν στους ασθενείς από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ίδιο πίνακα αμοιβών υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει και  για ασθενείς που υπάγονται στο εκάστοτε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το θεμελιώδες δικαίωμα προσωπικών δεδομένων προστατεύεται από Ευρωπαϊκές διατάξεις.

To Eθνικό Σημείο Επαφής και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ) παρέχουν πληροφορίες στους ασθενείς ,κατόπιν αίτησης όσον αφορά στα πάσης φύσεως δικαιώματά τους σε σχέση με τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η οδηγία επιβάλλει κάθε κράτος-μέλος να καθορίσει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, τα οποία βρίσκονται  σε επικοινωνία με τις οργανώσεις  ασθενών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης και είναι αρμόδια να παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Μετά την παροχή της περίθαλψης, το κράτος-μέλος ασφάλισης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα έξοδα για την υγειονομική περίθαλψη του ασφαλισμένου, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη θεραπεία συγκαταλέγεται μεταξύ των μορφών περίθαλψης που προβλέπεται επιστροφή εξόδων.Το επίπεδο εξόδων που επιστρέφονται ισούται με το ποσό που θα είχε επιστραφεί από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εάν η περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του και δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παρασχεθείσας περίθαλψης.

Ο ιαματικός τουρισμός με την ιαματική ιατρική στοχεύει όχι μόνο στην συμπληρωματική θεραπεία, αλλά και στη γενικότερη αναζωογόνηση σώματος, ψυχής και πνεύματος, την πρόληψη, στην αποκατάσταση, στην αντιγήρανση, στην βελτίωση της αισθητικής και την καλλιέργεια θετικής στάσης έναντι της ζωής. Τα ιαματικά λουτρά περιλαμβάνουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπως αισθητικής, αδυνατίσματος, άθλησης, υγιεινής διατροφής, θαλασσοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, χαλάρωσης, meditation και απευθύνεται και σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού (silver and gold tourism) και όχι μόνο σε ασθενείς αλλά και στους συνοδούς τους.

Στην Ελλάδα τα προβλήματα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι η ανεπαρκής ιατρική παροχή υπηρεσιών και  το ανεπαρκές προσωπικό στους χώρους ιαματικών πηγών 365 ημέρες με χώρους μερικώς αναβαθμισμένους ή χωρίς υποδομές σε αρκετές ιαματικές πηγές ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι χωρίς διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Επιβάλλονται αδειοδοτήσεις για ιατρικές υπηρεσίες μέσα σε τουριστικές υποδομές, δημιουργία ψηφιακού χάρτη υπηρεσιών υγείας και θεραπειών, δημιουργία συνεταιριστικών σχηματισμών μεταξύ ιατρικών κέντρων και ξενοδοχείων, έναρξη διαπραγματεύσεων με ταμεία ξένων χωρών και σύναψη συμβολαίων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους τουρίστες και καθιέρωση ισχυρού ονόματος branding “all I want is Greece”,  το οποίο θα εξασφαλίζει σταθερή ροή ταξιδιωτών υγείας λόγω μοναδικότητας και αποκλεισμού ανταγωνισμού στην χώρα μας.

 

Επιβάλλεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πύλη (portal) με ελεγχόμενη πρόσβαση από εμπλεκόμενους φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως ΕΟΤ, Κοινότητες, Πρεσβείες για άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των φορέων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός όλων των προσπαθειών προσέλκυσης ταξιδιωτών υγείας στην Ελλάδα ενώ, ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα ενημερώνει σε θέματα πολιτικής, υποδομής, σχετικές νομοθεσίες, ή ακόμα και πληροφόρηση για νέες θεραπείες. Η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει επίσης την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν παρατηρητήριο καταχωρώντας όλα τα παράπονα, παρατηρήσεις που θα καταγράφονται μέσα από το σύστημα παρακολούθησης, αυτομάτως δε, θα ολοκληρώνεται η εικόνα σχετικά με την απόδοση και αποτελεσματικότητα των δράσεων από την πραγματική εμπειρία των χρηστών.

ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠ

ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠ

 Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής                  

Η νέα Κοινοτική Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) επιδοτεί τις καλλιέργειες που προστατεύουν το περιβάλλον και τους αγρότες παραγωγούς και επιχειρηματίες, που παράγουν ποιοτικά και οικονομικά ανταγωνιστικά προϊόντα, για να διατηρείται η βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής και όχι προϊόντα της παραδοσιακής γεωργίας και για αυτόν ακριβώς τον λόγο το  40% των πόρων της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να απορροφάται από κάθε χώρα-μέλος για καθαρά περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι νέοι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρηματίες αλλά και οι συνενώσεις αγροτικών επιχειρήσεων με τις δραστηριότητες τους πρέπει να συνδράμουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σύμφωνα με την στόχευση της νέας ΚΑΠ για μια έξυπνη και πιο ανθεκτική πράσινη γεωργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και το κλίμα για την ενίσχυση τελικά του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα σε πράσινη γεωργία και ιδιαίτερα την γεωργία ακριβείας θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος με την ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των γεωργικών εισροών για εξασφάλιση της βιοοικονομίας, αξιοποιώντας παράλληλα και την σύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα είναι χαμηλές και αντιστοιχούσαν το 2017, στο 22,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της γεωργίας, ενώ το ποσοστό στην ΕΕ ήταν 31,4%. Οι Έλληνες αγρότες, παραγωγοί, κτηνοτρόφοι και επιχειρηματίες θα λάβουν συνολικά 19,4 δις ευρώ, ειδικότερα 15,3 δις από τον πρώτο πυλώνα για άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις και 4,1 δις από τον δεύτερο πυλώνα της ανάπτυξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, με προώθηση της καινοτομίας, με εισαγωγή νέων τεχνολογιών, με συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές με επισιτιστική ασφάλεια, με στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βιολογικά τρόφιμα με αναβάθμιση και συμμετοχή των αγροτών στην αγροτροφική αλυσίδα καθώς και με προστασία της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος για βιώσιμη δασοκομία.

Οι οδηγίες της νέας ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, απαιτούν προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης των αγροτικών εκτάσεων, όπως αγρανάπαυση, αλλά και των δασικών εκτάσεων, για βόσκηση ή παραγωγή δασικών ειδών. Περαιτέρω προγράμματα ενίσχυσης της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής όπως το πρόγραμμα «πράσινη αρχιτεκτονική», καθώς και για                                                                                                                                                   την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης των κρατών – μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, αξιοποιώντας την καινοτομία, την γνώση και τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία και στην μεταποίηση.

Η ΕΕ στοχεύει στον πρωτογενή τομέα με επενδύσεις φιλοπεριβαλλοντικές, επιδιώκοντας μείωση κατά 50% στη συνολική χρήση επικίνδυνων χημικών φυτοφαρμάκων μέχρι το 2030 και μείωση κατά 20% της χρήσης λιπασμάτων ενώ παράλληλα επιδικώκει μείωση κατά 50% της απώλειας θρεπτικών συστατικών για βελτίωση της ποιότητας νερού και της βιοποικιλότητας, με σκοπό την ολοκληρωμένη ευρυζωνική διαδικτυακή σύνδεση όλων των αγροτικών περιοχών.

Επιβάλλεται η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης και εφαρμογής των κοινοτικών πόρων που θα διασφαλίζει την έγκαιρη απορρόφησή τους, στοχεύοντας παράλληλα στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας τους.

Η μεταβατική ΚΑΠ, 2021-2022, για ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας, επιβάλλει τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τουλάχιστον το τρέχον επίπεδο των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, σύμφωνα με την «αρχή χωρίς οπισθοδρόμηση» και να συμβάλλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με τα ευρωπαϊκά κονδύλια 7,5 δις ευρώ που θα διατεθούν στα κράτη μέλη για τη μεταβατική περίοδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης.

Επιβάλλεται μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της αγροτικής παραγωγής προκειμένου αυτή να αποτελέσει την κύρια συνιστώσα του νέου, αναδιορθωμένου και ενισχυμένου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας. Η χώρα μας προετοιμάζεται με την εκπόνηση σύγχρονων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο τα οποία θα πρέπει να συγκλίνουν και να ανταποκρίνονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την πράσινη συμφωνία στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής για να εξειδικευθούν και να προσαρμοσθούν στην εφαρμογή της αρχής «Από το Αγρόκτημα στο Πηρούνι» (From Foam to Fork) αναβαθμίζοντας και προβάλλονας τον αγροτοδιατροφικό τουρισμό που υποστηρίζει έντονα το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ με τις επικοινωνιακές πλατφόρμες «All I want is Greece».